Object

Title: Zakres władzy rodzicielskiej w świetle karnoprawnej oceny czynu zabronionego – zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakres władzy rodzicielskiej w świetle karnoprawnej oceny czynu zabronionego – zagadnienia wybrane

Alternative title:

The Scope of Parental Authority in the Light of the Criminal Law Assessment of a Prohibited Act – Selected Issues

Creator:

Kowalczyk-Ludzia, Marta

ORCID:

0000-0002-0981-6941

Subject and Keywords:

deprivation of parental authority   limitation of parental authority   child’s welfare   harm   abuse  
pozbawienie władzy rodzicielskiej   ograniczenie władzy rodzicielskiej   dobro dziecka   krzywda   znęcanie się

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Providing normative protection with regard to the proper shaping of family relations is an expression of the correlation of legal and social norms. The actions of legal guardians taken in favor of the “child’s welfare” prove the actual application of the aforementioned guarantees, and the violation of the indicated regulations is sanctioned depending on the nature of the prohibited act exceeding the aforementioned standards. Considering the situations in which the violation of the aforementioned legal interest actually threatens the defenseless or unaware of their rights, the need to take remedial measures in the presented respect becomes justified. The legislator’s concern for the real protection of the rights of minors is reflected in the regulations falling within the scope of both criminal and civil law. The aim of this study is to present the correlation between the destructive behavior of the perpetrators and their negative impact on shaping the personality of minors against the background of theoretical and practical indications in the presented scope.  

Zapewnienie normatywnej ochrony w zakresie właściwego kształtowania relacji rodzinnych jest wyrazem korelacji prawno-społecznych norm. Działania opiekunów prawnych podjęte na rzecz „dobra dziecka” świadczą o realnym zastosowaniu wspomnianych gwarancji, a naruszenie wskazanych unormowań sankcjonowane jest w zależności od charakteru czynu zabronionego wykraczającego poza wspomniane standardy. Zważając na sytuacje, w których naruszenie wymienionego dobra prawnego realnie zagraża bezbronnym bądź nieświadomym swych uprawnień małoletnim, uzasadniona staje się konieczność podjęcia działań zaradczych w przedstawionym względzie. Wyrazem troski ustawodawcy o realną ochronę praw małoletnich są regulacje wchodzące w zakres norm zarówno prawa karnego, jak również cywilnego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie korelacji między destrukcyjnymi zachowaniami sprawceów a ich negatywnym wpływem na kształtowanie osobowości małoletnich na tle wskazań teorii i praktyki w przedstawionym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128542   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.147.162

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

292

Number of object content views in PDF format

295

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139121

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information