Object

Title: Rozwód jako punkt zwrotny w życiu jednostki – doświadczenia związane z rozpadem małżeństwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozwód jako punkt zwrotny w życiu jednostki – doświadczenia związane z rozpadem małżeństwa

Creator:

Niedopytalska, Paulina

Subject and Keywords:

divorce   family breakdown   divorced people   family   turning point   emancipation   individualization   axionormative pluralization   family changes   second demographic transition   agency   subjectivity  
rozwód   rozpad rodziny   osoby rozwiedzione   rodzina   punkt zwrotny   emancypacja   indywidualizacja   pluralizacja aksjonormatywna   przemiany rodziny   drugie przejście demograficzne   sprawczość   podmiotowość

Abstract:

This work focuses on a comprehensive analysis of the divorce phenomenon from a sociological perspective. It consists of three main parts, which to a large extent organize the perception of both theories important for understanding the essence of the phenomenon of divorce, the methodological assumptions adopted for the purpose of the research, and the results obtained on their basis.The first part of the work presents the definitions of the family, both classical forms and their contemporary transformations, the approach to the family from the perspective of its changing functions, as well as the evolution of its shape and composition. The described cultural, social and demographic changes, which constantly influence its redefinition, constitute the context of family transformations. The last element, the most extensive and most related to the topic of the work, is the presentation of theoretical approaches to the phenomenon of divorce - its specificity, causes and effects. It is complemented by the presentation of a review of research that deals with the subject of the breakdown of marriages.The next part of the work is the methodological assumptions made for the conducted research, its structuring and defining the main questions to which the research was to answer. As part of the methodological chapter, the conceptualization of the main concepts for the work was also presented. This part is also constituted by the presentation of the research tool and the selection of the sample that were used to carry out the research, and it ends with the presentation of the course of the research, as well as the issues and problems that arose at that time.The key part of the work is the analysis of interviews with people who have experienced the phenomenon of divorce. As part of the interviews with the respondents, topics related to the beginnings of an acquaintance with a spouse, structuring the order of the relationship, and then marriage, and the circumstances that led to the breakdown of the marriage were raised. The divorce process itself, the experiences and emotions associated with it, not only for the respondents themselves, but also for their children and the social environment, are also an important element of the analytical part. The last fragment of the analysis focuses on post-divorce experiences and narratives about building a new family order. The combination of research results with numerous theories and concepts allowed to show the phenomenon of divorce not only on a micro-social scale - referring to the affected family, but also to relate it to the macro-social scale, which it influences to a large extent. The main and most important conclusions are included in the summary, which is a synthetic summary of the key findings made in the conducted research.  

Niniejsza praca skupia się na kompleksowej analizie zjawiska rozwodu z perspektywy socjologicznej. Składa się ona z trzech głównych części, które w znacznym stopniu porządkują odbiór zarówno teorii ważnych dla zrozumienia istoty zjawiska rozwodu, założeń metodologicznych przyjętych na potrzeby badań, jak również uzyskanych na ich podstawie wyników.Pierwsza część pracy prezentuje definicje rodziny zarówno formy klasyczne jak i ich współczesne przekształcenia, ujęcie rodziny z perspektywy jej zmieniających się funkcji, a także ewolucji jej kształtu oraz składu. Kontekstem przemian rodziny są opisane zmiany kulturowe oraz społeczne, a także demograficzne, które stale wpływają na jej redefinicję. Ostatni, najbardziej rozbudowany i najbardziej nawiązujący do tematu pracy element, to przedstawienie ujęć teoretycznych odnoszących się do zjawiska rozwodu – jego specyfiki, przyczyn oraz skutków. Dopełnieniem jest zaprezentowanie przeglądu badań, które podejmują tematykę rozpadu małżeństw.Kolejną częścią pracy są założenia metodologiczne poczynione na rzecz przeprowadzonych badań, ich strukturyzacji oraz określenia głównych pytań, na które prowadzone badania miały odpowiedzieć. W ramach rozdziału metodologicznego została zaprezentowana również konceptualizacja głównych dla pracy pojęć. Tę część konstytuuje też przedstawienie narzędzia badawczego oraz doboru próby, które posłużyły do realizacji badań, a kończy ją – przedstawienie przebiegu badań oraz kwestii i problemów, które wówczas wystąpiły.Kluczową część pracy stanowi analiza wywiadów z osobami, które doświadczyły zjawiska rozwodu. W ramach rozmów z respondentami zostały poruszone wątki dotyczące początków znajomości ze współmałżonkiem, konstruowania ładu związku, a następnie małżeństwa oraz okoliczności, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Sam proces rozwodowy, doświadczenia oraz emocje z nim związane, nie tylko dla samych badanych, ale również dla ich dzieci i otoczenia społecznego stanowią również ważny element części analitycznej. Ostatni fragment analizy skupia się na doświadczeniach porozwodowych oraz narracjach dotyczących budowania nowego ładu rodzinnego. Połączenie wyników badań z licznymi teoriami i koncepcjami pozwoliły na pokazanie zjawiska rozwodu nie tylko w skali mikrospołecznej – odnoszącej się do rodziny nią dotkniętej, ale również na odniesienie go do skali makrospołecznej na którą wpływa w znacznym stopniu. Główne i najważniejsze wnioski zostały zawarte w podsumowaniu, które stanowi syntetyczne zestawienie kluczowych ustaleń podjętych w ramach zrealizowanych badań.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

sociology  
nauki socjologiczne

Degree grantor:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Promotor

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133466

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Paulina Niedopytalska

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Feb 2, 2022

Number of object content hits:

1 707

Number of object content views in PDF format

1724

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143977

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information