Object

Title: Rada Sądownicza w systemie organów konstytucyjnych Republiki Słowackiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sądownicza w systemie organów konstytucyjnych Republiki Słowackiej

Alternative title:

The Judicial Council in the system of constitutional bodies of the Slovak Republic

Creator:

Bujňáková, Mária   Krunková, Alena   Grabowska, Sabina

ORCID:

0000-0002-6574-1411   0000-0002-4327-4795   0000-0003-0530-708X

Subject and Keywords:

Slovakia   Judicial Council   judicial power   judge   authority   constitution  
Słowacja   Rada Sądownictwa   władza sądownicza   sędzia   władza   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The study analyses the political position, composition, organisation and competence of the Judicial Council in Slovakia. It is a constitutional body Article 141a guarding the independence of the institution responsible for the selection and promotion of judges. The inclusion of the Judicial Council in the seventh chapter of the Constitution was to emphasise its independence from the legislative and executive powers. The purpose of the text is to introduce the principles of functioning of the institution and the evolution of its inclusion in the legal system of Slovakia.  

Badanie analizuje pozycję polityczną, skład, organizację i kompetencje Rady Sądownictwa na Słowacji. Jest to organ konstytucyjny (art. 141a), który strzeże niezależności instytucji odpowiedzialnej za wybór i awans sędziów. Włączenie Rady Sądowniczej do siódmego rozdziału Konstytucji miało podkreślić jej niezależność od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Celem tekstu jest ukazanie zasad funkcjonowania instytucji i ewolucji włączenia jej do systemu prawnego Słowacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108947   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.15

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 151-160

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

102

Number of object content views in PDF format

106

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118627

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information