Object's details: Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy