Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne funkcjonowanie nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (województwo podkarpackie i małopolskie) oraz północnych (Sárospatak) i południowych Węgrzech (Kaposvári)

Creator:

Reczek-Zymróz, Łucja

Subject and Keywords:

cechy osobowe   kompetencje   nauczyciel   uczeń   wychowawca

Abstract:

W tekście artykułu dokonano analizy funkcjonowania nauczycieli we współczesnej szkole podstawowej. Szczegółowemu opracowaniu poddano znaczenie nauczyciela w edukacji dzieci, jego kompetencje, pożądane cechy osobowe oraz role pełnione w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Scharakteryzowano czynniki warunkujące pozycję nauczycieli w społeczeństwie. Artykuł zawiera część teoretyczną oraz analizę wyników badań przeprowadzonych wśród 100 nauczycieli polskich z województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz 96 z północnych (Sárospatak) i południowych Węgier (Kaposvári). Analiza wyników badań została dokonana z uwzględnieniem stażu pracy oraz sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

doi:10.34616/22.19.037

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 224-232

Rights holder:

Copyright by Łucja Reczek-Zymróz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.