Object

Title: Autonomia dziecka w kontekście wolności myśli, sumienia i wyznania dziecka oraz prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami – część I

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Autonomia dziecka w kontekście wolności myśli, sumienia i wyznania dziecka oraz prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami – część I

Alternative title:

The autonomy of the child in the perspective of the child’s freedom of thought, conscience and religion, and the parents’ right to raise their child according to their own convictions – Part I

Creator:

Kędziera, Karolina

ORCID:

0000-0003-3647-6230

Subject and Keywords:

child autonomy   parental authority   raising and managing the child   rational partnership  
autonomia dziecka   władza rodzicielska   wychowanie dzieci   racjonalne rodzicielstwo

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The area of family-law relations is of key importance for shaping the child’s autonomy. The family environment shapes the minor, influences the formation of his or her individual personality and prepares him or her for independent functioning in society after reaching the age of majority. The scope of the minor’s autonomy, also in terms of the possibility of exercising the freedom of thought, conscience and religion, is largely determined both by the scope of parental authority and the principles of exercising it, as set out in Art. 95 of Family and Guardianship Code. Parental responsibility should be execute with respect for the dignity and rights of the child, in accordance with the child’s best interests and social interest, and before taking decisions on more important matters concerning the child, parents should listen to them, if the child’s mental development, health and maturity allow it, and take into account as far as possible his or her reasonable wishes. Such execution of parental authority is a manifestation of a rational partnership between parents and children and fosters the empowerment of the minor. Autonomy has its internal (personal) dimension which boils down to the possibility of accepting one’s own rules of conduct, a specific system of values and worldview, but also has an external dimension, which is revealed by taking specific actions or omissions. By taking care of the child, the parents undertake educational activities that primarily shape the minor’s internal autonomy. They instill in him or her a specific worldview and system of values, familiarizing them with the content of the law and the principles of social coexistence. Managing a child, which consists in making decisions about the child and for the child, until it cannot make independent decisions, directly affects its autonomy in the external dimension.  

Obszar stosunków prawnorodzinnych ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się autonomii dziecka. Środowisko rodzinne wpływa na formowanie się indywidualnej osobowości małoletniego i przygotowuje go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie po osiągnięciu pełnoletności. Zakres autonomii dziecka, również w zakresie możliwości korzystania z wolności myśli sumienia i wyznania, jest w dużej mierze zdeterminowany zarówno treścią władzy rodzicielskiej, jak i zasadami jej wykonywania określonymi w art. 95 k.r.o. Władza rodzicielska winna być wykonywana z poszanowaniem godności i praw dziecka, zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym, rodzice zaś przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Takie wykonywanie władzy rodzicielskiej jest przejawem racjonalnego partnerstwa między rodzicami a dziećmi i sprzyja upodmiotowieniu małoletniego. Autonomia ma swój wymiar wewnętrzny (osobisty), który sprowadza się do możliwości przyjmowania przez człowieka własnych reguł postępowania, określonego systemu wartości i światopoglądu, ale także ma wymiar zewnętrzny, który unaoczniany jest poprzez podejmowanie konkretnych działań lub zaniechań. Sprawując pieczę nad osobą dziecka, rodzice podejmują działania wychowawcze kształtujące przede wszystkim autonomię wewnętrzną małoletniego. Wpajają mu określony światopogląd oraz system wartości, zaznajamiając z treścią prawa i zasadami współżycia społecznego. Kierowanie dzieckiem, polegające na decydowaniu o dziecku i za dziecko, do czasu aż nie będzie mogło ono podejmować samodzielnych decyzji, bezpośrednio wpływa na jego autonomię w wymiarze zewnętrznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132246   doi:10.34616/141811       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

295

Number of object content views in PDF format

304

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141811

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information