Object

Title: Związek metropolitalny jako forma związku publicznoprawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek metropolitalny jako forma związku publicznoprawnego

Alternative title:

Metropolitan Association as a Form of Public-Law Association

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Pszczyński, Mateusz

ORCID:

0000-0002-3654-1795

Subject and Keywords:

metropolitan association   public-law associations   Tadeusz Bigo  
związek metropolitalny   związek publicznoprawny   Tadeusz Bigo

Abstract:

For many years now, there has been a search for a legal form appropriate for the management of highly urbanized areas covering many towns with complex social, economic, transport, and administrative systems. The metropolitan association in the Silesian Voivodeship has been in operation for the fourth year. Other large cities, together with their neighbouring municipalities, also expect to be covered by a similar form of implementation for the purpose of public tasks. Among many questions, there is one: what is a metropolitan association in a legal sense? This article is an attempt to check to what extent Tadeusz Bigo’s concept from 1928 is up-to-date and whether it can serve as a certain theoretical and legal model. The features of a public-law association are its creation by the state, compulsory membership, supervision by the state, and the use of public authority. The existing Upper Silesian–Zagłębie Metropolis fulfils all of these. The proposed legal solutions concerning new metropolises also pass the Bigo test. We can only expect a speedy adoption of the relevant acts and the establishment of metropolises in Wrocław, Gdańsk–Gdynia–Sopot, or Łódź.  

Od wielu lat poszukuje się formy prawnej właściwej dla zarządzania obszarami silnie zurbanizowanymi, obejmującymi wielomiejskie tereny o skomplikowanych układach społecznych, gospodarczych, komunikacyjnych oraz administracyjnych. Związek metropolitalny w województwie śląskim funkcjonuje czwarty rok. Także inne duże miasta wraz z gminami sąsiadującymi oczekują objęcia zbliżoną formą organizacji w celu realizacji zadań publicznych. Wśród wielu pytań pojawia się takie: czym jest związek metropolitalny w sensie prawnym? Niniejszy artykuł jest próbą sprawdzenia, na ile koncepcja Tadeusza Bigi z 1928 roku jest aktualna i czy może służyć jako pewien model teoretycznoprawny. Cechami związku publicznoprawnego są kreacja przez państwo, obligatoryjna przynależność, nadzór ze strony państwa oraz posługiwanie się władztwem publicznym. Wszystkie je spełnia istniejąca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Projektowane rozwiązania prawne dotyczące nowych metropolii przechodzą również test Bigi. Można tylko oczekiwać szybkiego uchwalenia stosownych aktów i powołania metropolii we Wrocławiu, Gdańsku — Gdyni — Sopocie lub Łodzi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136375   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.28

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

22

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146197

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information