Object's details: Powierzanie przez gminę zadań podmiotom zewnętrznym i odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie na przykładzie zimowego utrzymania czystości i porządku

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy