Object

Title: Skutki prawne i ekonomiczne tzw. ustawy Wilczka w trzydziestolecie jej uchwalenia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skutki prawne i ekonomiczne tzw. ustawy Wilczka w trzydziestolecie jej uchwalenia

Alternative title:

Legal and economic effects of the so-called Wilczak's Act on the 30th anniversary of its adoption

Creator:

Skibicki, Rafał

Subject and Keywords:

economic activity   entrepreneurship   economic effects   economic reforms   statute – entrepreneurs’ right  
działalność gospodarcza   przedsiębiorczość   skutki ekonomiczne   reforma gospodarcza   ustawa – prawo przedsiębiorców

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

30 years ago, on 23th December 1988, the PRL parliament passed the most liberal statute during communism time, the act on economic activity, commonly known as the Wilczek Act. It was written only on 5 pages, had 54 articles and contained only 11 concessions. It introduced exceptional, even for the present times, principles of starting and running a business on an equal footing (Article 1 of the Act) and the principle that what is not a prohibited law is allowed (Article 4 of the Act). The Act had essentially two objectives. Firstly it was to eliminate the absurdities and wastes of the socialist economy, and secondly to facilitate the process of adapting the communists elites to the future conditions of existence in capitalist reality. In the introduction of the paper, I discuss the purpose and ideas behind the so-called “Wilczek’s Act.” Then I go through to discuss its individual provisions. Subsequently, I analyse its political and economic effects. In the summary I make final evaluation of the act and to assess whether it would be possible to implement it nowadays  

30 lat temu dnia 23 grudnia 1988 r. sejm PRL uchwalił najbardziej liberalną ustawę czasu komunizmu, czyli ustawę o działalności gospodarczej, zwaną potocznie ustawą Wilczka. Mieściła się ona na zaledwie 5 stronach, liczyła 54 artykuły oraz zawierała jedynie 11 koncesji. Wprowadziła ona wyjątkowe, nawet jak na obecne czasy, zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na równych prawach (art. 1 ustawy) oraz zasadę stanowiącą, że to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (art. 4). Ustawa posiadała zasadniczo dwa cele. Po pierwsze miała ona pomóc w wyeliminowaniu absurdów i marnotrawstwa socjalistycznej gospodarki, a po drugie miała ułatwić proces adaptacji dotychczasowych elit władzy do przyszłych warunków egzystencji w kapitalistycznej rzeczywistości. We wstępie artykułu omawiam cel i idee jakie stały za tzw. „ustawą Wilczka”. Następnie przechodzę do omówienia jej poszczególnych postanowień. Kolejno dokonuję analizy jej skutków polityczno-ekonomicznych, by w podsumowaniu dokonać końcowej oceny ustawy oraz dokonać oceny czy możliwe byłoby jej wdrożenie w obecnych czasach

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108830   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.469.489

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 469-489

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

3 707

Number of object content views in PDF format

3729

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104458

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information