Object

Title: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego?

Alternative title:

Is public private partnership a form of development for local government unions?

Creator:

Łubina, Joanna

ORCID:

0000-0002-2672-5072

Subject and Keywords:

good governance   public-private partnership   local government units   local development  
good governance   partnerstwo publiczno-prywatne   jednostki samorządu terytorialnego   rozwój lokalny

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The aim of this publication is to present a role of public private partnership (PPP) in the process of local self-government units development, considered in local terms. Besides theoretical questions, the article centres upon assessment of PPP market progression in practical terms, both at the international as well as national scale, the basis comprises analysis of specificity and development trends of European and Polish PPP market. Partnership between local government and commercial units creates opportunities for effective and national management of public resources. The aim of the paper is to analyse the PPP institution in respect of the possible use of PPP projects by local government units. PPP projects can support the implementation of the good governance principles in the area of achieving the social objectives, as well as in delivering public good and providing support for small and medium-sized enterprises  

Celem artykułu jest ukazanie roli partnerstwa publiczno-prywatnego1 w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego2 , rozważanego w kontekście lokalnym. Zdefiniowane zostanie samo pojęcie PPP oraz podstawy prawne statuujące jego występowanie na gruncie krajowym. Artykuł ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie o szanse rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wynikające z projektów opartych na formule PPP oraz ocenę efektywności ich funkcjonowania. Poza zagadnieniami teoretycznymi w opracowaniu przedstawiony zostanie aspekt praktyczny na przykładzie projektów krajowych. Partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a podmiotami komercyjnymi stwarza możliwości efektywnego i racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Celem rozważań jest poddanie instytucji PPP analizie pod kątem możliwości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego projektów PPP jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance w zakresie realizacji celów społecznych i dostarczania dóbr publicznych oraz równoczesnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95987

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 54-70

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

594

Number of object content views in PDF format

652

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103343

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information