Object

Title: L’égalité devant les charges publiques as the basic of state liability on equity under french law ; L’égalité devant les charges publiques jako podstawa odpowiedzialności państwa na zasadzie słuszności w prawie francuskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

L’égalité devant les charges publiques as the basic of state liability on equity under french law  
L’égalité devant les charges publiques jako podstawa odpowiedzialności państwa na zasadzie słuszności w prawie francuskim

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

Subject and Keywords:

the principle of equity under French law   state liability on equity   principle l’égalité devant les charges publiques  
zasada l’égalité devant les charges publiques   odpowiedzialność państwa na zasadzie słuszności   zasada słuszności w prawie francuskim

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

State liability on equity is a legal institution, guaranteeing citizens a possibility of acquiring compensations for damages resulting from legitimate actions of the public authority. In the Polish legal system it is regulated by art. 4172 of the Act – Civil Code and is an element of a panel of regulations art. 417–420 of the Civil Code, standardising the issues of liability of the public authority. Article 4172 has a special and auxiliary character, considering the liability for a damage caused by the public authority as a result of its legal actions as a revision of liability on general terms. In the French law the counterpart of the Polish principle of equity is the principle of equity before public burdens (l’égalité devant les charges publiques), which is the basis for the authority’s liability for legal actions. This non-code construction, being a domain of the administration law, was shaped in France especially by the case law of the Council of State and the Court of Competence and today is used to settle damages caused during hospital treatment, based on equity to the public hospital. This institution is similar to the Polish one but the commonness of its usage in France, as well as its non-code character, are sufficient reasons to conduct an in-depth research in that regard.  

Odpowiedzialność państwa na zasadzie słuszności jest instytucją prawną, gwarantującą możliwość uzyskania przez obywateli odszkodowania za szkody powstałe na skutek legalnego działania podmiotów władzy publicznej. W polskim systemie prawnym jest ona regulowana na mocy art. 4172 ustawy – Kodeks cywilny i stanowi element zespołu przepisów art. 417–420 kodeksu cywilnego, normujących kwestię odpowiedzialności władzy publicznej. Artykuł 4172 ma więc charakter wyjątkowy i pomocniczy, traktując odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną w następstwie jej działania legalnego, jako korektę odpowiedzialności na zasadach ogólnych. W prawie francuskim odpowiednikiem polskiej kodeksowej zasady słuszności jest zasada równości wobec ciężarów publicznych (l’égalité devant les charges publiques), stanowiąca podstawę odpowiedzialności państwa za działania legalne. Ta pozakodeksowa konstrukcja, będąca domeną prawa administracyjnego, została we Francji ukształtowana w stopniu szczególnym przez orzecznictwo Rady Stanu oraz Trybunału Kompetencyjnego i znajduje dziś swoje zastosowanie w kwestii szkód wyrządzonych przy leczeniu na zasadach słuszności wobec szpitali publicznych. Instytucja ta podobna jest do polskiej, jednak zarówno powszechność jej stosowania we Francji, jak i jej pozakodeksowy charakter stanowią wystarczający powód do prowadzenia pogłębionych badań w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79798   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Jaworski

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

135

Number of object content views in PDF format

191

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84742

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information