Object

Title: Rola Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w kształtowaniu zasad wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w kształtowaniu zasad wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Alternative title:

The Role of the Joint Central and Local Government Commission in Shaping the Principles of Financial Support for Local Government Units within the Government Local Investment Fund

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Przedańska, Justyna

ORCID:

0000-0002-3558-3969

Subject and Keywords:

Joint Central and Local Government Commission   Government Local Investment Fund   political clientelis  
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego   Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   klientelizm polityczny   samodzielność finansowa   jednostka samorządu terytorialnego

Tags:

financial independence   local government unit

Abstract:

The Joint Central and Local Government Commission is defined by law as a forum for developing a common position of central and local government and has simultaneously been obliged to give opinions on draft normative acts, programmes and other government documents regarding local government issues. The article presents a case involving a lack of consultation of the Joint Commission on determining the principles of distributing funds from the second tranche of the Government Local Investment Fund, as well as the allocation and distribution of these funds to selected local government units without disclosing the principles or criteria for their receipt. Therefore, three key areas of the functioning and future of local government units have been distinguished: depreciating the role of the Joint Commission in the legislative process, the growing problem of political clientelism, an example of which is the distribution of public funds to certain local government units according to a so-called political key, and limiting the financial independence of local government units in connection with the trend of gradually losing financial independence in favour of targeted grants from the state budget.  

Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego ustawowo określono jako forum wypracowywania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego i jednocześnie zobowiązano ją do opiniowania projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano kazus braku konsultacji z Komisją Wspólną określenia zasad podziału środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także przyznanie i podział tych środków wybranym jednostkom samorządu terytorialnego bez ujawnionych zasad czy kryteriów ich otrzymania. W związku z powyższym autorka wyróżniła trzy obszary kluczowe dla funkcjonowania i przyszłości jednostek samorządu terytorialnego: deprecjonowanie roli Komisji Wspólnej w procesie legislacyjnym, narastający problem klientelizmu politycznego, którego przykładem jest właśnie podział środków publicznych określonym jednostkom samorządu terytorialnego według tak zwanego klucza politycznego, oraz ograniczanie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w związku z tendencją stopniowej utraty niezależności finansowej na rzecz dotacji celowych z budżetu państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136374   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.27

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

48

Number of object content views in PDF format

53

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146196

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information