Object

Title: Fabrica Societatis. No. 4/2021

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fabrica Societatis. No. 4/2021

Subject and Keywords:

masculinity   antinatalism   youth   body positivity   feminism   anti-body shaming   femininity   civic engagement   parental roles   formal sex education   pronatalism   fatherhood   labor market   young adults   maternal gatekeeping   civil society   displaying families   adoption   Instagram   civic attitudes   precarity   body neutrality   shared parenting   generation Z   sexuality   parenthood   teachers of education for family life   sex educators   overpopulation   motherhood   equality   per-divorce conflict  
formalna edukacja seksualna   równouprawnienie   ciałopozytywność   feminizm   społeczeństwo obywatelskie   edukatorki seksualne   adopcja   rynek pracy   aktywność obywatelska   seksualność   ciałoneutralność   rodzicielstwo   pronatalizm   antynatalizm   macierzyństwo   męskość   młodzież   opieka naprzemienna   młodzi dorośli   Instagram   prekariat   ojcostwo   przeludnienie   ciało   postawy obywatelskie   konflikt okołorozwodowy   kobiecość   nauczycielki wychowania do życia w rodzinie   pokolenie Z   role rodzicielskie

Abstract:

The fourth issue of Fabrica Societatis presents articles by social researchers that concern issues such as contemporary parenthood, cultures and practices of motherhood and fatherhood. Anna Kwak, who explores parenting in the form of maternal gatekeeping; Ewa Maciejewska-Mroczek and Maria Reimann, who examine the male experience of adoption; Małgorzata Gawrońska, who focuses on visual representations of motherhood on Instagram in the perspective of displaying families; and Martyna Popławska, who reviews research on alternate care - all these authors present the results of their research. Their papers continue the thread that has already emerged in previous issues of the journal and focus on family-related issues. What is more, the volume includes a new section entitled Social Debates. In Poland, many important debates have been taking place in recent years, e.g. on sexual education, labour, climate change and reproductive rights. Many of these topics are politically entangled and polarise the social scene. The extremes of positions and the intensification of discussions are a ‘blessing’ for social scientists. Not surprisingly, there are more and more research projects and studies in these areas, demonstrating different worldviews or the meanings given to experiences of work, education, etc. All these issues and reflections are presented in the new section of the journal, Social Debates. The journal also continues its efforts to create a platform for presenting completed research projects by young sociologists (Sociological Debuts). As previously, the empirical explorations of the young generation of researchers are included in two sections - article by Dominika Chmielewska and Alicja Jeznach in Social Debates, while the work of Anastasia Zakusilo, Natalia Bilska, Alicja Bylicka and Joanna Rożdżestwieńska in Sociological Debuts.  

Czwarty numer Fabrica Societatis prezentuje artykuły badaczek społecznych zajmujących się współczesnym rodzicielstwem, kulturami i praktykami macierzyństwa i ojcostwa. Rezultaty swoich badań opisują Anna Kwak (rodzicielstwo w postaci maternal gatekeeping), Ewa Maciejwska-Mroczek i Maria Reimann (męskie doświadczenie adopcji), Małgorzata Gawrońska (wizualne reprezentacje macierzyństwa na Instagramie w perspektywie displaying families) i Martyna Popławska (która dokonuje przeglądu badań dotyczących opieki naprzemiennej). Teksty te kontynuują linię widoczną już w poprzednich wydaniach czasopisma, a skupiającą się na zagadnieniach związanych z rodziną. W tomie pojawił się także nowy dział zatytułowany Debaty społeczne. W Polsce w ciągu ostatnich lat toczy się wiele istotnych debat, m.in. wokół edukacji seksualnej, pracy, zmian klimatycznych i praw reprodukcyjnych. Wiele z tych tematów jest uwikłanych politycznie i polaryzuje scenę społeczną. Skrajne stanowiska i intensyfikacja dyskusji to „błogosławiony chleb” dla badaczy społecznych. Nic dziwnego, że w wymienionych obszarach pojawia się coraz więcej projektów badawczych i opracowań ukazujących różne opcje światopoglądowe, znaczenia nadawane doświadczeniom pracy, edukacji itd. Debaty społeczne odzwierciedlają to w tym numerze. Czasopismo kontynuuje również wysiłki na rzecz tworzenia platformy dla przedstawiania zrealizowanych projektów badawczych młodych socjologów i socjolożek (Debiuty socjologiczne). I tym razem, jak poprzednio, eksploracje empiryczne młodego pokolenia badaczek znalazły się w dwóch działach – artykuły Dominiki Chmielewskiej i Alicji Jeznach w Debatach społecznych, zaś Anastasii Zakusilo, Natalii Bilskiej, Alicji Bylickiej oraz Joannny Rożdżestwieńskiej w Debiutach socjologicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142695

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information