Object

Title: Zabezpieczenie na nieruchomości w postępowaniu karnym jako wyraz równorzędności reguł interpretacji w praktyce orzeczniczej sądu karnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenie na nieruchomości w postępowaniu karnym jako wyraz równorzędności reguł interpretacji w praktyce orzeczniczej sądu karnego

Alternative title:

Security on real estate in criminal proceedings as an expression of the equivalence of the rules of interpretation in the practice of criminal court decisions

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Duszka-Jakimko, Hanna

ORCID:

0000-0002-6789-5043

Subject and Keywords:

security on real estate   criminal proceedings   burden of argumentation   semantic   systematic and functional rules of interpretation  
zabezpieczenie na nieruchomości   postanowienie o zabezpieczeniu   postępowanie karne   postępowanie cywilne   hipoteka przymusowa   interpretacja semantyczna i funkcjonalna   rozkład ciężaru argumentacyjnego

Abstract:

The article analyses the institution of security on real estate in criminal proceedings in the context of combining in it the action of the organs of criminal proceedings in two different procedures and in two different procedural positions. The security takes place within the scope of an executive title in the form of a relevant decision and results from criminal proceedings at the in personam stage. The enforcement title obtained in criminal procedure is the basis for the entry of the compulsory mortgage to the land and mortgage register according to the regulations of civil procedure. The aim of the paper is to present the above issues both from the theoretical and practical point of view and to indicate the importance of criminal interpretation (both semantic and purposive) in land and mortgage register proceedings. Making a correct and exhaustive security should enable an efficient fulfilment of the claims of the State Treasury as well as the injured parties in criminal proceedings, and at the same time strengthen the practical context of the interpretation rules. The considerations of this essay point to the ratio praxis of the freezing order, which it should fulfil in order to constitute a quick and efficient tool of criminal proceedings.  

Artykuł poddaje analizie instytucję zabezpieczenia na nieruchomości w postępowaniu karnym w kontekście połączenia w niej działania organów postępowania karnego w dwóch różnych procedurach i w dwóch różnych pozycjach procesowych. Zabezpieczenie następuje w zakresie tytułu wykonawczego w postaci stosownego postanowienia i wynika z postępowania karnego w fazie in personam. Tytuł wykonawczy uzyskany w procedurze karnej stanowi podstawę wpisu hipoteki przymusowej według regulacji procedury cywilnej do księgi wieczystej. Artykuł ma na celu przedstawienie powyższej problematyki w kontekście rozkładu ciężaru argumentacyjnego poszczególnych uczestników dyskursu wskazanej sytuacji procesowej, a także wskazanie na pragmatyczne i procesowe znaczenie reguł interpretacji w wykładni operatywnej, niezależnie od jej przedmiotu i ram instytucjonalnych. Dokonanie prawidłowego i wyczerpującego zabezpieczenia powinno umożliwić sprawną realizację zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa jak i pokrzywdzonych w procesie karnym, a jednocześnie wzmocnić praktyczny kontekst reguł interpretacyjnych. Rozważania niniejszego szkicu wskazują na ratio praxis postanowienia o zabezpieczeniu, które winno spełniać, aby stanowić szybkie i sprawne narzędzie postępowania karnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136239   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.3

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

146

Number of object content views in PDF format

151

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145949

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information