Object

Title: Prawo pracownika do uprawiania w stosunku pracy twórczości (artystycznej, naukowej, racjonalizatorskiej i wynalazczej)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo pracownika do uprawiania w stosunku pracy twórczości (artystycznej, naukowej, racjonalizatorskiej i wynalazczej)

Alternative title:

The employee's right to practice creativity (artistic, scientific, rationalizing and inventive) under the employment relationship

Creator:

Szewczyk, Helena

ORCID:

0000-0002-1425-981X

Subject and Keywords:

employment relationship   employee   personal rights   employee creativity  
stosunek pracy   pracownicy   dobra osobiste   twórczość pracownicza

Abstract:

The provisions of copyright law are aimed primarily at the protection of the results of creative work, and not at the protection of the creative process itself. Meanwhile, from the point of view of the protection of the rights and interests of the employee, the right of the "creator's employee" to freely, without obstacles on the part of the employer, practice artistic, scientific, rationalization and inventive creativity in the employment relationship is extremely important. The basic goal of employees-creators is to achieve the best possible results, and this can be achieved primarily thanks to a significant scope of creative freedom and the freedom to choose the means used for this purpose, and flexible forms of working time. Protection of the personal rights of employed authors will become more and more important, which results from the growing importance of creative workers in building an innovative economy based on conducting scientific research and searching for new solutions. Therefore, de lege ferenda, the right of an employee-creator to practice creativity under an employment relationship should be included in the labor code.  

Przepisy prawa autorskiego są ukierunkowane przede wszystkim na ochronę rezultatów pracy twórczej, a nie ochronę samego procesu twórczości. Tymczasem z punktu widzenia ochrony praw i interesów pracownika niezwykle istotne jest prawo „pracownika twórcy” do swobodnego, bez przeszkód ze strony pracodawcy uprawiania w stosunku pracy twórczości artystycznej, naukowej, racjonalizatorskiej i wynalazczej. Podstawowym celem pracowników-twórców jest wypracowanie jak najlepszych wyników, a to można osiągnąć przede wszystkim dzięki znacznemu zakresowi swobody twórczej i swobody doboru stosowanych w tym celu środków oraz elastycznym formom czasu pracy. Ochrona dóbr osobistych zatrudnionych twórców będzie coraz bardziej istotna, co wynika ze zwiększającego się znaczenia pracowników kreatywnych w budowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na prowadzeniu badań naukowych oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dlatego de lege ferenda prawo pracownika-twórcy do uprawiania w stosunku pracy twórczości powinno zostać zawarte w kodeksie pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.   Stopka, Karolina. Red.   Tomanek, Artur. Red.   Stefański, Krzysztof. Rec.   Witoszko, Wioletta. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131661   doi:10.34616/141762       ISBN 978-83-66601-56-7 (miękka oprawa)   ISBN 978-83-66601-58-1 (twarda oprawa)   ISBN 978-83-66601-57-4 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 186)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Nov 23, 2021

Number of object content hits:

102

Number of object content views in PDF format

111

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141762

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information