Object

Title: Remarks on interwar legislation on the care of monuments, and contemporary model ; Uwagi o międzywojennym prawie opieki nad zabytkami a model współczesny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Remarks on interwar legislation on the care of monuments, and contemporary model  
Uwagi o międzywojennym prawie opieki nad zabytkami a model współczesny

Creator:

Sługocki, Janusz

ORCID:

0000-0002-4018-409X

Subject and Keywords:

monument protection   care of monuments   interwar period  
ochrona zabytków   opieka nad zabytkami   okres międzywojenny

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

The modern system of monument protection in Poland is derived from solutions adopted in the interwar period. Particular importance is attributed to the decree on the care of monuments of art and culture passed by the Regency Council in 1918. The decree was the first legal act regarding the care and protection of monuments. The legal system of monument protection in the interwar period was finally shaped by the provisions of the Regulation of the President of the Republic of Poland issued on March 6, 1928 regarding the care of monuments. At present, the view about the special and fundamental role of legal regulations from the interwar period for the construction of the system of the care and protection of monuments should be fully confirmed. In particular, terminology problems are still relevant today. In the Polish legal system, regarding the role of the state in relation to cultural heritage, three terms with a similar meaning have been adopted: “guarding”, “protection” and “care”. It should be noted that the latest law (Act of 23 July 2003) gave the concept of “care of monuments” a different meaning than that adopted in the interwar period. Today, in the 21st century, care over a monument is exercised by its owner or holder and consists in particular in ensuring appropriate conditions for preserving such a monument. In addition, it should be noted that the fundamental problems that existed and attempts made to solve them at the beginning of the last century, have still not been solved, which is reflected in both the literature and case law.  

Współczesny system ochrony zabytków w Polsce wywodzi się z rozwiązań przyjętych w okresie międzywojennym. Szczególne znaczenie przypisuje się uchwaleniu przez Radę Regencyjną dekretu o opiece nad zabytkami sztuki i kultury w 1918 roku. Dokument był pierwszym aktem prawnym dotyczącym opieki nad zabytkami i ochrony zabytków. Międzywojenny system prawny ochrony zabytków został ostatecznie ukształtowany przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opiece nad zabytkami wydanego 6 marca 1928 roku. Obecnie w pełni należy potwierdzić pogląd o szczególnej, wręcz fundamentalnej, roli regulacji prawnych z okresu międzywojennego do budowy systemu prawa ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Do dziś aktualne są przede wszystkim problemy terminologiczne. W polskim systemie prawnym w odniesieniu do roli państwa wobec dziedzictwa kulturowego przyjęto trzy terminy o charakterze zbliżonym znaczeniowo: „strzeżenie”, „ochrona” i „opieka”. Należy zaznaczyć, że ostatnia ustawa (z dnia 23 marca 2003 roku) nadała pojęciu „opieka nad zabytkami” inne znaczenie niż przyjmowane w okresie międzywojennym. Dzisiaj, w XXI wieku, opieka nad zabytkiem jest sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza i polega w szczególności na zapewnieniu odpowiednich warunków zachowania zabytku. Ponadto należy zauważyć, że podstawowe problemy, z którymi próbowano się uporać na początku ubiegłego stulecia, nadal nie są rozwiązane, co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119271   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.19

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 245-260

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

126

Number of object content views in PDF format

131

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129655

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information