Object

Title: Pokonywanie bariery szklanego sufitu przez kobietę-lidera w ochronie zdrowia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pokonywanie bariery szklanego sufitu przez kobietę-lidera w ochronie zdrowia

Alternative title:

Breaking the glass ceiling by a woman leader in health care

Creator:

Tańska, Ewa

ORCID:

0000-0001-5940-4112

Subject and Keywords:

glass ceiling   stereotypes   women-leaders   leadership   health sector  
szklany sufit   stereotypy   liderki   przywództwo   sektor ochrony zdrowia   ochrona zdrowia

Abstract:

The purpose of the work is to explain exactly what a glass ceiling is, what is the scale of the matter in the healthcare sector in the world and in Poland, both at medical universities and medical institutions, and what can be done to counteract or mitigate this aspect. The research method was a review and analysis of literature, including articles in international magazines and reports of well-known institutions, such as the Central Statistical Office in Poland, Deloitte.The term "glass ceiling" is a metaphor for invisible barriers preventing women from being promoted to high positions in the company's organizational structure. The problem of the existence of social, cultural, governmental, internal and external or psychological barriers is increasingly being analyzed, which is illustrated by many literature reports in this area. Conclusions from the analyzes carried out: 1) in the health sector only 11% of women in managerial positions achieved the positions of CEO, compared to 25% of men; 2) in 2011, women constituted 47% of students attending university, 36% of all medical lecturers and 19.5% of full professors; 3) only 11% of clinical wards were run by women; 4) the pay gap in Poland in 2014 for women's and men's remuneration in the health care and social assistance sector was 17,4%, and for health professionals ‒ 34%; 5) women lack a mentor-guide. Counteracting the matter: 1) monitoring of potential cases of discrimination and training of personnel in this aspect; 2) avoiding stereotypically male promotion criteria, grants and awards; 3) promoting leadership among doctors and women scientists; 4) introducing flexibility in the workplace (mobile working hours, the possibility of part-time work) and institutional support in the care of children and close relatives (crèches, kindergartens, nursing homes, etc.)  

Celem pracy jest wyjaśnienie, czym dokładnie jest szklany sufit, jaka jest skala zjawiska w sektorze ochrony zdrowia na świecie i w Polsce, zarówno na uczelniach medycznych, jak i w placówkach medycznych, oraz co można zrobić, aby przeciwdziałać lub łagodzić zjawisko. Metodą badawczą był przegląd i analiza literatury branżowej, w tym artykułów w międzynarodowych czasopismach oraz raportach znanych instytucji, jak GUS, Deloitte. Termin „szklany sufit” stanowi metaforę oznaczającą niewidzialne bariery uniemożliwiające kobietom awansowanie na wysokie stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy. Problem istnienia barier natury społecznej, kulturowej, rządowej, wewnętrznej i zewnętrznej czy psychologicznej jest coraz częściej analizowany, co obrazuje wiele doniesień literaturowych w tym obszarze. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz: 1) w sektorze zdrowia tylko 11% kobiet zajmujących stanowiska kierownicze osiągnęło stanowiska CEO, w porównaniu do 25% mężczyzn; 2) w 2011 roku kobiety stanowiły 47% uczniów uczęszczających na studia, 36% wszystkich wykładowców medycznych i 19,5% profesorów zwyczajnych; 3) tylko 11% oddziałów klinicznych było prowadzonych przez kobiety; 4) luka płacowa w Polsce w 2014 roku dla wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej plasowała się na poziomie 17,4%, a dla specjalistów ds. zdrowia ‒ 34%; 5) kobietom brakuje mentora-przewodnika. Przeciwdziałanie zjawisku: 1) monitorowanie potencjalnych przypadków dyskryminacji oraz szkolenie kadr w tym aspekcie; 2) unikanie stereotypowo męskich kryteriów promocji, grantów i nagród; 3) promowanie przywództwa wśród lekarek i kobiet-naukowców; 4) wprowadzenie elastyczności w miejscu pracy (ruchome godziny pracy, możliwość pracy na niepełny etat) oraz instytucjonalnego wsparcia w opiece nad dziećmi i bliskimi (żłobki, przedszkola, domy opieki itp.)

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99752   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.127

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

813

Number of object content views in PDF format

854

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107982

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information