Object

Title: On Stefania Laudyn-Chrzanowska’s social and political views ; O poglądach społeczno-politycznych Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On Stefania Laudyn-Chrzanowska’s social and political views  
O poglądach społeczno-politycznych Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej

Creator:

Kaczmarek, Katarzyna

ORCID:

0000-0001-8818-7823

Subject and Keywords:

electoral rights   equality   nation   capitalism   bolshevism  
prawa wyborcze   równouprawnienie   naród   kapitalizm   bolszewizm

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Granting full electoral rights to women by virtue of a decree issued by Józef Piłsudski on November 28, 1918 was the result of women’s active independence activities during the partitions. Women were actively participating in armed struggle for liberation from the total dependence on the partitioning powers, conducting conspiracy activities. The opportunities of a stronger involvement of women on the political scene were not fully exploited due to the conservative views predominating in the Polish society, treating women only as wives and mothers. Although women's organizations focused on increasing women's awareness of their equal position in relation to men and stimulating their professional aspirations, they understated the relevant issue of their participation in political life. A prominent organization whose basic task was to increase women's political consciousness, regardless of their origin and social status, was a Catholic organization - National Women's Organization, founded in 1919, in which one of the activists was Stefania Laudyn - Chrzanowska, who was born on January 2, 1872 in Mohylew and died on February 18, 1942 in Zakopane. In her professional career Laudyn devoted herself to writing, journalism and social activities. Thanks to the broad activity and literary achievements, she contributed to the increase of awareness of the political and social situation in Poland and in the world. She lived in Russia, where she studied and was involved in social activities fighting discrimination of the Polish population. After her husband's death in 1908, she moved to the United States, where – as a consequence of the experience of living in the capitalist reality – she came to the conclusion that working towards the equality of women would not solve the problems of her contemporary world. She concluded that only a strongly organized and united nation with deeply rooted Christian faith was able to deal with all socio-political problems. In the presented considerations, she had regard to the doctrine represented by Leo XIII and Pius XI, especially in matters of power, work and property. In 1922 she returned to Poland and settled in Zakopane, where she devoted herself to social journalism.  

Przyznanie pełni praw wyborczych dla kobiet na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 r. stanowiło rezultat aktywnej działalności niepodległościowej kobiet w czasie zaborów. Kobiety aktywnie uczestniczyły w walkach zbrojnych o wyzwolenie spod całkowitej zależności państw zaborczych, prowadząc równocześnie działalność konspiracyjną. Szanse na większy dział kobiet na scenie politycznej nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na konserwatywne poglądy panujące w polskim społeczeństwie sprowadzające kobietę jedynie do roli żony i matki. Pomimo że działania organizacji kobiecych skupiały się na wzmocnieniu świadomości kobiet o ich równorzędnej pozycji wobec mężczyzn oraz pobudzaniu ich aspiracji zawodowych, pomniejszały istotną kwestię ich udziału w życiu politycznym. Najszerzej działającą organizacją, dla której podstawowym zadaniem było uświadomienie polityczne kobiet bez względu na ich pochodzenie i status społeczny, była katolicka organizacja – Narodowa Organizacja Kobiet. Założona została w 1919 r., a jedną z jej działaczek była Stefania Laudyn-Chrzanowska – pisarka, publicystka oraz działaczka społeczna urodzona 2 stycznia 1872 r. w Mohylewie, zmarła 18 lutego 1942 r. w Zakopanem. Dzięki szerokiej aktywności oraz dorobkowi literackiemu przyczyniła się do wzrostu świadomości Polaków o sytuacji polityczno-społecznej na ziemiach polskich i na świecie. Mieszkała w Rosji, gdzie studiowała i zajmowała się działalnością społeczną. Po śmierci męża w 1908 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie doświadczywszy życia w kapitalistycznej rzeczywistości, uświadomiła sobie, że działanie na rzecz równouprawnienia kobiet nie spowoduje rozwiązania problemów współczesnego świata. Twierdziła, że jedynie silnie zorganizowany i zjednoczony naród o zakorzenionej głęboko wierze chrześcijańskiej ma możliwość przeciwdziałać wszelkich problemom społeczno-politycznym. W przedstawionych rozważaniach odwoływała się do nauki papieskiej, uwzględniając doktrynę reprezentowaną przez Leona XIII i Piusa XI. Podzielała postulaty nauki papieskiej szczególnie w kwestii władzy, pracy i własności. W 1922 r. powróciła do Polski i zamieszkała w Zakopanem, gdzie zajmowała się publicystyką społeczną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95733   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.53.73

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Kaczmarek

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

247

Number of object content views in PDF format

282

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102890

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information