Object

Title: Rola parlamentu w powstaniu i działalności Komisji Kodyfikacyjnej II RP w zakresie kodyfikacji prawa prywatnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola parlamentu w powstaniu i działalności Komisji Kodyfikacyjnej II RP w zakresie kodyfikacji prawa prywatnego

Alternative title:

Role of the Parliament in the creation and works of the Second Polish Republic’s Codification Committee for the codification of private law

Creator:

Górnicki, Leonard

ORCID:

0000-0002-5770-1073

Subject and Keywords:

Codification Committee   codification of private law   Sejm and Senate of the Second Polish Republic   private international law   private interprovincial law   copyright law   protection of inventions, designs and trademarks   counteracting unfair competition   bill of exchange Act   cheque law  
Komisja Kodyfikacyjna   kodyfikacja prawa prywatnego   Sejm i Senat II RP   prawo prywatne międzydzielnicowe   prawo prywatne międzynarodowe   prawo autorskie   ochrona wynalazków i znaków towarowych   zwalczanie nieuczciwej konkurencji   prawo wekslowe i czekowe

Abstract:

The article presents the role of the Parliament in the creation of the Codification Committee of the Second Republic of Poland and its works, with particular emphasis on the participation of the Sejm and the Senate in the works on the drafts of laws prepared in the Committee in the field of private law. These were: private international and interprovincial law, copyright law, law on protection of inventions, designs and trademarks, law on counteracting unfair competition, law on bill of exchange and cheque law. The author comes to the conclusion that the Codification Committee was not a body of the Sejm, although the Parliament – in the light of the Act of 3 June of 1919 which established the Codification Committee – had certain powers towards it. In general, the contribution of the Sejm and the Senate to the draft legislation prepared by the Commission should be seen as rather modest. In general, it concerned more detailed issues, with a distinct predominance of problems in the practical application of the regulations in question, as well as political and social themes, which was so clearly manifested in Parliament's works on the Private International and Interprovincial Law Act. In the author's opinion, the contribution of the Sejm and the Senate to the drafts of the Act on Protection of Inventions, Designs and Trademarks should be assessed as the highest in relation to private law, although it was accompanied by disputes in the Industrial and Commercial Committee of the Sejm and – until the Act was passed – the discontent of the Senate, as well as to the Bill of Exchange Act. The assessment must, of course, take into account the fact that the Parliament appointed the Codification Committee as a professional body, and therefore it was the Committee that was responsible for the concept and juridical framework of the bills. At least in the area of the codification of private and criminal law, it was the Codification Committee of the Second Polish Republic that was the de facto legislator, the most important, though obviously not the only one. It acted as a legislator in sociological terms, as it had a real influence on shaping the content of legal acts and giving them a defined formal shape.  

W artykule przedstawiona została rola parlamentu w powstaniu Komisji Kodyfikacyjnej II RP i jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału Sejmu i Senatu w pracach nad przygotowanymi w tejże Komisji projektami ustaw w zakresie kodyfikacji prawa prywatnego. Są to: ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym i międzydzielnicowym, ustawa o prawie autorskim, ustawa o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa wekslowa i ustawa czekowa. Autor dochodzi do wniosku, że Komisja Kodyfikacyjna nie była organem Sejmu, choć parlament – w świetle ustawy z 3 czerwca 1919 r. powołującej Komisję Kodyfikacyjną – miał wobec niej pewne uprawnienia. Wkład Sejmu i Senatu do przygotowanych przez Komisję projektów ustaw należy w ogólności postrzegać raczej jako skromny. Dotyczył on z reguły zagadnień bardziej szczegółowych, w tym wyraźna jest dominanta problemów z zakresu praktyki stosowania danych przepisów, jak też wątków politycznych i społecznych, co tak wyraziście przejawiło się w pracach parlamentu nad ustawą o prawie prywatnym międzynarodowym i międzydzielnicowym. Najwyżej, w odniesieniu do prawa prywatnego, ocenić, zdaniem Autora, należy wkład Sejmu i Senatu do projektów ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, choć towarzyszyły temu spory w Komisji Przemysłowo-Handlowej Sejmu i aż do uchwalenia ustawy niezadowolenie Senatu, a także do projektu ustawy wekslowej. Ocena musi oczywiście uwzględniać to, że parlament powołał Komisję Kodyfikacyjną jako ciało fachowe, a więc to na niej spoczywał ciężar odpowiedzialności za koncepcję i konstrukcję jurydyczną projektów ustaw. Przynajmniej w zakresie dotyczącym kodyfikacji prawa prywatnego i prawa karnego to Komisja Kodyfikacyjna II Rzeczypospolitej była faktycznym ustawodawcą, najważniejszym, choć oczywiście nie jedynym. Pełniła ona funkcję prawodawcy w ujęciu socjologicznym, wywierała bowiem rzeczywisty wpływ na ukształtowanie treści aktów prawnych i nadanie im określonego kształtu formalnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116160   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.033

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

278

Number of object content views in PDF format

290

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120177

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information