Object's details: Dopuszczalność istnienia zasady ogólnej równego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych i akcjonariusza dominującego w prawie unijnym. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-101/08

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy