Object

Title: Umowa administracyjna według prawa niemieckiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowa administracyjna według prawa niemieckiego

Creator:

Miemiec, Marcin

Subject and Keywords:

administrative proceedings   exchange agreement   law and administrative proceedings   contribution law   forms of public administration   settlement agreement   subordination law agreement   administrative contract correctness   defectiveness   administrative law agreement   administrative act   invalidity   urban planning law   coordination law agreement   administrative agreement  
prawo i postępowanie administracyjne   subordynacyjnoprawna   umowa administracyjna   formy działania administracji publicznej   umowa administracyjnoprawna   prawidłowość   akt administracyjny   wadliwość   umowa wymiany   prawo daninowe   postępowanie administracyjne   umowa ugody   nieważność umowy administracyjnej   prawo urbanistyczno-budowlane   koordynacyjnoprawna

Abstract:

Administrative (administrative law) agreement, belonging to the category of public-law agreements, is one of the forms employed by the public administration of the Federal Republic of Germany, in addition to the normative act, the administrative act, the civil law and factual acts agreements. The administrative agreement was initially approved by judicial decisions, and since 1976 by the Law on Administrative Proceedings (VwVfG), introduced into the country’s legal system. The separation between administrative and civil law agreements is based on a subject criterion. The administrative agreement has for its purpose to execute the norms of administrative law, it includes the obligation of the public administration authority to issue an administrative act or replaces such an act and the mutual obligation of the other party to the agreement – a private or public entity. Due to the general nature of legal regulations in relation to the administrative contract, the provisions of the Civil Code apply accordingly. The basic types of administrative agreements according to VwVfG are: coordination law agreement, subordination law agreement, exchange agreement and settlement agreement. In addition, there are other types of administrative agreements regulated by substantive administrative law. The administrative agreement is most often used in the area of urban and building law regulation, which also regulates the special urban agreement. As part of the procedure, certain elements of the administrative agreement have been transferred to practices employed by contribution administration authorities. In the assessment of the correctness of an administrative law agreement, the legal admissibility of its conclusion and its formal and material legality are taken into account. The criteria for the assessment of the agreement partly overlap with the criteria for the assessment of the administrative act. A gross violation of the legal requirements for the conclusion of an administrative agreement results in its invalidity.  

Umowa administracyjna (administracyjnoprawna), należąca do kategorii umów publicznoprawnych, jest jedną z form działania administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec, obok aktu normatywnego, aktu administracyjnego, umowy cywilnoprawnej i czynności faktycznych. Umowa administracyjna została początkowo zaakceptowana przez orzecznictwo sądowe, a od 1976 r. ustawą o postępowaniu administracyjnym (VwVfG) wprowadzona do systemu prawnego tego państwa. Oddzielenie umów administracyjnoprawnych od cywilnoprawnych oparte jest o kryterium przedmiotowe. Umowa administracyjna służy wykonaniu norm prawa administracyjnego, zawiera zobowiązanie organu administracji publicznej do wydania aktu administracyjnego bądź zastępuje taki akt oraz wzajemne zobowiązanie drugiej strony umowy – podmiotu prywatnego lub publicznego. Z uwagi na ogólność regulacji prawnej do umowy administracyjnej stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowymi rodzajami umów administracyjnych według VwVfG są: umowa koordynacyjnoprawna, umowa subordynacyjnoprawna, umowa wymiany i umowa ugody. Poza tym występują inne rodzaje umów administracyjnych uregulowane w materialnym prawie administracyjnym. Umowa administracyjna jest najczęściej stosowana w obszarze regulacji prawa urbanistyczno-budowlanego, które reguluje także szczególną umowę urbanistyczną. Pewne elementy umowy administracyjnej zostały przeniesione jako element procedury do praktyki organów administracji daninowej. W ocenie prawidłowości umowy administracyjnoprawnej bierze się pod uwagę prawną dopuszczalność jej zawarcia oraz jej legalność formalną i materialną. Kryteria oceny umowy pokrywają się częściowo z kryteriami oceny aktu administracyjnego. Rażące naruszenie wymogów prawnych zawarcia umowy administracyjnej skutkuje jej nieważnością.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89626   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Miemiec

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 24, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

613

Number of object content views in PDF format

873

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95425

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Umowa administracyjna według prawa niemieckiego Aug 24, 2022

This page uses 'cookies'. More information