Object

Title: Ethnic minority and national minority in Poland – comparative analysis on the example of Lemkos and Jews ; Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce – analiza porównawcza na przykładzie Łemków i Żydów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ethnic minority and national minority in Poland – comparative analysis on the example of Lemkos and Jews  
Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce – analiza porównawcza na przykładzie Łemków i Żydów

Creator:

Kuźnicka, Dominika

Subject and Keywords:

cultural identity   cultural rights   protection of minorities   nation minority   regional system   universal system   fundamental rights   ethinical minority   minorities rights  
system uniwersalny   mniejszość etniczna   system regionalny   tożsamość kulturowa   mniejszość narodowa   prawa kulturowe   ochrona mniejszości   prawa mniejszości   prawa podstawowe

Abstract:

The mass movement of national and ethnic groups is not a new phenomenon. Already I and II Republic was characterized by the coexistence of various ethnic and national groups within the state. With the development of the democratic rule of law and the increasing importance of implementation and protection of human rights, there was a need to regulate the legal status of citizens of different countries, either temporarily or permanently residing in a third country. Hence, initially in the system of universal coverage, then the protection of regional and finally in the Polish legal system, there is a solution whose main objective was to protect the rights of minorities. Protection of individual ethnic and national minorities is extremely important from the point of view of cultural development of countries to ensure the safety of its citizens and strengthening peaceful relations between states. It is therefore necessary to provide effective protection to members of minorities and guarantee the realization of their rights.  

Masowe przemieszczanie się grup narodowych i etnicznych nie jest zjawiskiem nowym. Już I i II Rzeczpospolita charakteryzowała się współistnieniem różnorodnych grup etnicznych i narodowych na obszarze państwa. Wraz z rozwojem demokratycznego państwa prawa oraz wzrostem znaczenia realizacji i ochrony praw człowieka pojawiła się potrzeba uregulowania sytuacji prawnej obywateli różnych państw, przebywających czasowo bądź stale na obszarze państwa trzeciego. Stąd też, początkowo w systemie powszechnej ochrony, następnie ochrony regionalnej i wreszcie w systemie prawa polskiego, pojawiły się rozwiązania, których głównym celem była ochrona praw mniejszości. Ochrona poszczególnych mniejszości etnicznych i narodowych jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju kulturowego państw, zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom i wzmacniania pokojowych stosunków między państwami. Niezbędne jest zatem zapewnienie rzeczywistej ochrony członkom mniejszości i zagwarantowanie realizacji ich praw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89241   ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dominika Kuźnicka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

4 082

Number of object content views in PDF format

5010

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94633

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information