Object

Title: Beitrag der europäischen Finanzaufsichtsagenturen zur Gestaltung des Finanzbinnenmarktes

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Beitrag der europäischen Finanzaufsichtsagenturen zur Gestaltung des Finanzbinnenmarktes

Alternative title:

The European supervisory authorities’ contribution to the formation of the internal financial market  
Wpływ europejskich agencji nadzoru finansowego na procesy kształtowania jednolitego rynku finansowego

Creator:

Kohtamäki, Natalia

Subject and Keywords:

regulative Befugnisse   Finanzaufsicht   Leitlinien   Empfehlungen   Rechtsetzung   Regulierungsagenturen   technische Regulierungs – und Durchführungsstandards  
guidelines   recommendations   regulatory agencies   regulatory and implementing technical standards   rule-making   financial supervision  
wytyczne   agencje regulacyjne   zalecenia   uprawnienia regulacyjne   wykonawcze i regulacyjne standardy techniczne   nadzór finansowy

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Die europäischen Finanzaufsichtsagenturen entstanden als Reaktion auf die Finanzkrise 2008-2010. Sie sind grenzübergreifend handelnde Institutionen, die mit den zuständigen nationalen Organen eng zusammenarbeiten. Im Zusammenhang damit stellen sie eine Art Plattform dar, welche die Handlungen der Mitgliedsstaaten koordiniert, und zugleich bieten sie durch ihren supranationalen Charakter einen gewissen Mehrwert, der besonders in einer Krisensituation wesentlich ist. Ihre Existenz und Funktion auf dem europäischen Binnenmarkt hängt mit der Entwicklung der Globalisierungsprozesse und der fortschreitenden Internationalisierung vieler Bereiche des gesellschaftlichen Lebens im institutionellen System der EU eng zusammen. Dieser Text dient der Annäherung an die Problematik der Gestaltung eines einheitlichen Finanzmarktes durch Regulierungsinstrumente der europäischen Finanzaufsichtsagenturen. Diese Agenturen haben die Möglichkeit, einheitliche Aufsichtspraktiken mit Hilfe von Leitlinien und Empfehlungen zu kreieren, die sowohl an die nationalen Finanzaufsichtsbehörden als auch an die jeweiligen Finanzinstitute gerichtet werden. Überdies koordinieren sie die Vorbereitung von technischen Regulierungs – und Durchführungsstandards und stellen die institutionelle Basis für die Bildung des so genannten Europäischen Aufsichtshandbuchs dar.  

The European supervisory agencies were created to respond to the financial crisis of 2008-2010. They are institutions operating across the borders in close cooperation with the nationally competent authorities. The supervisory agencies constitute a platform for coordinating the activities of the member states and simultaneously, due to their transnational nature, they represent added value, particularly important in a crisis situation. Their existence and functioning within the European internal market is closely linked with the development of globalization and the progressive internationalization in various fields of social life in the EU institutional system. This article analyses the process of shaping the single financial market through regulatory instruments of EU agencies. These agencies try to harmonize different supervisory practices in order to minimize competition distortions and regulatory arbitrage. The proper solution for that should build guidelines and recommendations both to the national financial supervisors, as well as individual financial institutions. In addition to that, the EU financial supervisory agencies can develop draft regulatory and implementing technical standards. Doing this they are supposed to support the European Commission but in actual fact they are the true coordinators in the process of adopting the regulatory standards whereas the role of the Commission remains strongly restricted.  

Europejskie agencje nadzoru finansowego powstały w reakcji na kryzys finansowy z lat 2008–2010. Są one instytucjami działającymi transgranicznie w ścisłej współpracy z właściwymi organami narodowymi. W związku z tym stanowią rodzaj platformy koordynującej działania państw członkowskich, a jednocześnie ze względu na swój ponadnarodowy charakter wnoszą pewną wartość dodatkową, szczególnie istotną w sytuacji kryzysowej. Ich istnienie i funkcjonowanie na europejskim rynku wewnętrznym wiąże się ściśle z rozwojem procesów globalizacyjnych i postępującą internacjonalizacją wielu dziedzin życia społecznego w unijnym systemie instytucjonalnym. Tekst służy przybliżeniu problematyki kształtowania jednolitego rynku finansowego za pośrednictwem instrumentów regulacyjnych europejskich agencji nadzorczych. Agencje te mają możliwość kreowania jednolitych praktyk nadzorczych za pomocą wytycznych i zaleceń kierowanych zarówno do krajowych urzędów nadzoru finansowego, jak i do poszczególnych instytucji finansowych. Ponadto koordynują tworzenie technicznych standardów regulacyjnych i wykonawczych oraz stanowią zaplecze instytucjonalne dla tworzenia tzw. europejskiego podręcznika nadzoru finansowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79808   ISSN 2450-3932

Language:

ger

Abstract Language :

ger   eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Natalia Kohtamäki

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Sep 20, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

171

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84759

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information