Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Choroby genetyczne: ochrona interesów matki i dziecka   Генетические заболевания: защита интересов матери и ребенка

Creator:

Серова, О.А.

Subject and Keywords:

choroby dziedziczne   prawa dziecka   pomoc medyczna dla dzieci z chorobami genetycznymi   prawo człowieka do godnego życia   наследственные   генетические   редкие заболевания   права ребенка-инвалида   социальная поддержка

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Nowoczesne technologie medyczne pozwalają otaczać opieką dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jednak medyczna i społeczna opieka nad dziećmi dotkniętymi rzadkimi chorobami genetycznymi ma wiele wad. Zmiana prawa określającego warunki uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności ogranicza prawo i możliwość pomocy dla dziecka mającego choroby dziedziczne. W artykule omówiono zagadnienia zintegrowanego podejścia do ochrony praw i uzasadnionych interesów chorych dzieci, rozwój regionalnych ośrodków diagnostyki i leczenia chorób rzadkich.  

Современные медицинские технологии позволяют выхаживать детей с серьезными нарушениями здоровья. Однако медицинское и социальное сопровождение детей, страдающих редкими генетическими заболеваниями, имеет много недостатков. Изменение законодательства, определяющего условия получения инвалидности, ограничивают право ребенка, имеющего наследственные заболевания на оказание помощи. В статье рассматриваются вопросы комплексного подхода к защите прав и законных интересов больных детей, развитие региональных центров по диагностике и лечению редких заболеваний.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng   rus

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Серова О.А.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK