Object

Title: Preference stock in the model legislation of the CIS: comparative law analysis ; Uprzywilejowane akcje w modelowym ustawodawstwie WNP: analiza porównawcza prawna ; Привилегированные акции в модельном законодательстве СНГ: сравнительно-правовой анализ

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Preference stock in the model legislation of the CIS: comparative law analysis  
Uprzywilejowane akcje w modelowym ustawodawstwie WNP: analiza porównawcza prawna   Привилегированные акции в модельном законодательстве СНГ: сравнительно-правовой анализ

Creator:

Богустов, Андрей Алексеевич

Subject and Keywords:

preference stock   share   model legislation   security   bond  
obligacje   papier wartościowy   uprzywilejowana akcja   akcja   modelowe ustawodawstwo   якция   модельное законодательство   облигация   привилегированная акция   ценная бумага

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of the research is the notion and the features of a preference stock in the model legislation for the states – participants of the CIS. The aim of the research is the exposure of the current trends inlegal regulation of preference stock issue and handling as exemplified by the model legislation for the states – participants of the CIS. The methodological basis of the research includes the comparative jurisprudence approach. In the course of investigation the author has come to the conclusion that the model legislation governing the issue and handling of stock reflects a number of current trends of the development of civil law. i.e.: the differentiation of types of stock, the approximation of the legal status of a share and a bond, the approximation and mutual loanword in the legislation of the countries of the common and continental law.  

Przedmiotem analizy jest pojęcie i cechy uprzywilejowanej akcji w modelowym ustawodawstwie dla państw-uczestników WNP. Celem pracy jest ukazanie współczesnych tendencji w zakresie prawnej regulacji wypuszczania i zwrotu uprzywilejowanych akcji na przykładzie modelowego ustawodawstwa dla państw-uczestników WNP. Metodologiczną podstawę badania stanowi metoda porównawczego prawoznawstwa. Podczas analizy autor doszedł do wniosku, że modelowe ustawodawstwo akcyjne odzwierciedla wiele współczesnych tendencji rozwoju prawa cywilnego: zwiększenia rodzajów akcji, zbliżenia prawnego statusu akcji i obligacji, zbliżenia i wzajemnego zapożyczania ustawodawstw krajów angloamerykańskiego i kontynentalnego systemu prawa cywilnego.  

Предметом исследования выступают понятие и признаки привилегированной акции в модельном законодательстве для государств-участников СНГ. Целью работы является выявление современных тенденций правового регулирования выпуска и обращения привилегированных акций на примере модельного законодательства для государств-участников СНГ. Методологическую основу исследования составляет метод сравнительного правоведения. В ходе исследования автор пришел к выводу, что модельное акционерное законодательство отражает ряд современных тенденций развития гражданского права: увеличения видов акций, сближение правового статуса акции и облигации, сближение и взаимозаимствования законодательства стран англо-американской и романо-германской систем гражданского права.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79799   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng   rus

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Андрей Алексеевич Богустов

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

128

Number of object content views in PDF format

148

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84743

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information