Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprzywilejowane akcje w modelowym ustawodawstwie WNP: analiza porównawcza prawna   Привилегированные акции в модельном законодательстве СНГ: сравнительно-правовой анализ

Creator:

Богустов, Андрей Алексеевич

Subject and Keywords:

obligacje   papier wartościowy   uprzywilejowana akcja   akcja   modelowe ustawodawstwo   якция   модельное законодательство   облигация   привилегированная акция   ценная бумага

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Przedmiotem analizy jest pojęcie i cechy uprzywilejowanej akcji w modelowym ustawodawstwie dla państw-uczestników WNP. Celem pracy jest ukazanie współczesnych tendencji w zakresie prawnej regulacji wypuszczania i zwrotu uprzywilejowanych akcji na przykładzie modelowego ustawodawstwa dla państw-uczestników WNP. Metodologiczną podstawę badania stanowi metoda porównawczego prawoznawstwa. Podczas analizy autor doszedł do wniosku, że modelowe ustawodawstwo akcyjne odzwierciedla wiele współczesnych tendencji rozwoju prawa cywilnego: zwiększenia rodzajów akcji, zbliżenia prawnego statusu akcji i obligacji, zbliżenia i wzajemnego zapożyczania ustawodawstw krajów angloamerykańskiego i kontynentalnego systemu prawa cywilnego.  

Предметом исследования выступают понятие и признаки привилегированной акции в модельном законодательстве для государств-участников СНГ. Целью работы является выявление современных тенденций правового регулирования выпуска и обращения привилегированных акций на примере модельного законодательства для государств-участников СНГ. Методологическую основу исследования составляет метод сравнительного правоведения. В ходе исследования автор пришел к выводу, что модельное акционерное законодательство отражает ряд современных тенденций развития гражданского права: увеличения видов акций, сближение правового статуса акции и облигации, сближение и взаимозаимствования законодательства стран англо-американской и романо-германской систем гражданского права.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng   rus

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Андрей Алексеевич Богустов

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK