Object

Title: Commentary to the Supreme Court decision of July 9th 2015, III KK 375/14 ; Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., III KK 375/14

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Commentary to the Supreme Court decision of July 9th 2015, III KK 375/14  
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., III KK 375/14

Creator:

Czerwińska, Dorota

Subject and Keywords:

transitional provisions   absolute grounds for reversing the judgment   validation of deficient trial procedures  
konwalidacja czynności procesowych   przepisy przejściowe   bezwzględne przyczyny odwoławcze

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In the commented decision the Supreme Court presented the view that recent amendments of legal provisions concerning presence of the accused during the main trial mean that infringements committed before July 1st 2015 lost the quality of absolute grounds for reversing the judgment. The author disagrees with this thesis. The commentary analyses the views on the possibility of validating deficient trial procedures (including the deficient main trial and the infringements listed as absolute grounds for reversing the judgment) expressed in earlier legal literature and jurisprudence. The author comes to the conclusion that validating highly defective trial procedures is possible before issuing the original judgments, impossible – after the judgment becomes final and doubtful – during appellate proceedings. In the concluding remarks the author points out that the Supreme Court in one of its recent judgments has already adopted a different stance than in the commented decision – and that the latter deserves merit.  

W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zmiana przepisów dotyczących obecności oskarżonego na rozprawie głównej sprawiła, że z dniem 1 lipca 2015 roku uchybienia popełnione w tym zakresie przed tą datą straciły charakter bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Autorka nie zgadza się z powyższą tezą. W glosie przeanalizowano dotychczasowe poglądy doktryny i judykatury na dopuszczalność konwalidacji wadliwych czynności procesowych, w tym nieprawidłowo przeprowadzonej rozprawy oraz wadliwości mających charakter bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że konwalidacja czynności obciążonych tak poważnymi wadliwościami jest dopuszczalna w toku postępowania w I instancji, niedopuszczalna – po uprawomocnieniu się orzeczenia, a wątpliwa – w toku postępowania odwoławczego. W końcowej części glosy autorka zauważa, że sam Sąd Najwyższy w jednym z późniejszych judykatów również zajął odmienne stanowisko, które zasługuje na aprobatę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79291   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dorota Czerwińska

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

314

Number of object content views in PDF format

469

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83852

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information