Obiekt

Tytuł: The specificity of status of the engineer (of contract) as a sui generis participant in construction process ; Specyfika statusu inżyniera kontraktu jako sui generis uczestnika procesu budowlanego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The specificity of status of the engineer (of contract) as a sui generis participant in construction process  
Specyfika statusu inżyniera kontraktu jako sui generis uczestnika procesu budowlanego

Twórca:

Jaworski, Bartłomiej

Temat i słowa kluczowe:

FIDIC conditions of contract   engineer (of contract)   participants in the construction process   construction law   construction process  
prawo budowlane   proces budowlany   uczestnicy procesu budowlanego   inżynier kontraktu   warunki kontraktowe FIDIC

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Engineer (of contract) is a special institution of building law, though not normalized at present by Polish legislator. Based only on the internationally harmonized FIDIC conditions of contract, as an institution of foreign origin its use is conditional upon the occurrence of the construction projects financed by foreign entities. The article aims to demonstrate the relationship existing between the participants in the construction process, directly specified in the Act – Construction Law. The engineer carries out his or her duties by contract with the investor, which determines their joint responsibilities and powers, with particular emphasis on those that the legislature imposes on the investor’s supervision inspector. They put forward the thesis that the contract engineer is a sui genris participant in the construction process, as his or her duties and powers are closely related to those of the persons who exercise independent technical functions in the construction industry (in particular the obligations of the investor’s inspector). The article introduces the institution of the engineer, subject only to a few studies of industry practices in the construction process, especially if it is based on funding agreements with foreign entities, in particular in connection with the EU programs.  

Inżynier kontraktu jest szczególną instytucją prawa budowlanego, mimo że nieunormowaną obecnie przez polskiego prawodawcę. Opiera się jedynie na międzynarodowych ujednoliconych warunkach kontraktowych FIDIC i jej stosowanie – jako instytucji obcego pochodzenia – uwarunkowane jest występowaniem na terenie kraju inwestycji budowlanych finansowanych przez podmioty zagraniczne. W artykule starano się wykazać relację, jaka występuje między uczestnikami procesu budowlanego, wprost określonymi w ustawie – Prawo budowlane, a inżynierem kontraktu, wykonującym swe obowiązki jedynie na mocy umowy z inwestorem, głównie poprzez charakterystykę ich wspólnych obowiązków i uprawnień, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które ustawodawca nakłada na inspektora nadzoru inwestorskiego. Postawiono tezę, że inżynier kontraktu jest sui genris uczestnikiem procesu budowlanego, gdyż jego obowiązki i przysługujące mu uprawnienia ściśle związane są z tymi, jakie posiadają osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (w szczególności z obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego). Artykuł przybliża instytucję inżyniera kontraktu, przedmiot jedynie kilku opracowań branżowych praktyki procesu budowlanego, tym popularniejszą, im więcej zawieranych jest umów o dofinansowanie z podmiotami zagranicznymi, w szczególności w związku z programami unijnymi.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79289   ISSN 2450-3932

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Bartłomiej Jaworski

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 sie 2023

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2 252

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3336

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83850

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji