Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fenomen egzystencjalnych wymiarów myślenia utopijnego

Creator:

Gara, Jarosław

Subject and Keywords:

modele myślenia utopijnego   doświadczenie egzystencjonalne   doświadczenie edukacyjne   analiza fenomenologiczna

Abstract:

Autor podejmuje analizę dwóch typów myślenia utopijnego oraz towarzyszących im idealistycznych heurystyk rozumowania. Pierwszy model myślenia utopijnego można określić mianem absolutyzacji Tego-Samego (tego-co-jest-takie-samo),a drugi absolutyzacji Tego-Innego (tego-co-jest-całkowicie-inne). Metaforyczną egzemplifikacją pierwszego modelu jest topos związany z mitologiczną opowieścią o ziemi ojczystej Odyseusza, a drugiego topos związany z biblijną opowieścią o ziemi obiecanej Abrahama. W każdym z tych modeli mamy do czynienia z wyeksponowaniem egzystencjalnego wymiaru poszukiwania drogi „do”: w pierwszym przypadku doznanego już miejsca (Tego-Samego), a w drugim przypadku do nieznanego jeszcze miejsca (Tego-Innego). Owe figury Tego-Samego i Tego-Innego nie są jednak prostymi antynomiami, ponieważ w Tym-Samym konstytutywnie zawarty jest pierwiastek Tego-Innego, a w Tym-Innym zawarty jest element Tego-Samego. Doświadczenie edukacyjne człowieka rozpatrywane w kategoriach idealistycznej absolutyzacji Tego-Samego i Tego-Innego oraz egzystencjalnej dialektyki ich nierównorzędności jawi się zaś jako rozpostarte pomiędzy nadzieją i potrzebą powrotu do ziemi ojczystej (rzeczywistości Tego-Samego) oraz nadziei i potrzeby wkroczenia do ziemi obiecanej (rzeczywistości Tego-Innego).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.101

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T.1, s. 11-24.

Rights holder:

Copyright by Jarosław Gara

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.