Object

Title: Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii – analiza porównawcza

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii – analiza porównawcza

Creator:

Bartoszewicz, Mateusz

Subject and Keywords:

Polish weekly magazines   propaganda   political parallelism   2020 Polish presidential election  
Polskie tygodniki opinii   propaganda   paralelizm polityczny   Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku

Abstract:

The subject of the dissertation are the mechanisms of political propaganda in selected Polish weeklies with socio-political profile. The main aim of the research was to compare a selected range of linkages of six opinion weeklies (“Do Rzeczy”, “Sieci”, “Gazeta Polska”, “Wprost”, “Newsweek Polska”, “Polityka”) with Polish political actors and institutions dependent on them (companies with State Treasury shareholding, central offices, ministries, local government units), as well as other media institutions. Such discursive relations are referred: as mechanisms of political propaganda.The theoretical framework of the dissertation refers to the political science as well as the sciences of social communication and media. In the process of preparing the theoretical background for the author's empirical study, the theories of political propaganda and middle-range media studies (including agenda setting, framing, the theory of the cascade model of public opinion, the concept of the spiral of silence, and the concept of a framework for collective action) proved particularly useful. A moderate constructivist approach was chosen.The content of the dissertation consists of two main parts: a theoretical and review, preparing the ground for the author's empirical study (Chapters 1, 2, 3), and a report on the own research conducted by means of quantitative-qualitative content analysis (Chapter 4). The time censorship for the research described in the empirical part was the formal framework of the election campaign implemented before the 2020 Polish presidential election. It took place in the crisis meta-context of the COVID-19 pandemic –between February 5, 2020 and July 12, 2020  

Przedmiotem pracy doktorskiej są mechanizmy propagandy politycznej występujące w wybranych polskich tygodnikach opinii o profilu społeczno-politycznym. Jako główny cel badawczy określono porównanie wybranego zakresu powiązań (linkages) sześciu tygodników opinii („Do Rzeczy”, „Sieci”, „Gazeta Polska”, „Wprost”, „Newsweek Polska”, „Polityka”) z polskimi aktorami politycznymi oraz zależnymi od nich instytucjami (spółkami z udziałem Skarbu Państwa, urzędami centralnymi, ministerstwami, jednostkami samorządu terytorialnego), a także innymi redakcjami medialnymi. Tego typu powiązania o charakterze dyskursywnym oraz około-dyskursywnym określono tytułowym mianem mechanizmów propagandy politycznej.Ramy teoretyczne dysertacji nawiązują do nauk o polityce i administracji oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. W procesie przygotowywania gruntu teoretycznego pod autorskie badanie empiryczne szczególnie użyteczne okazały się teorie propagandy politycznej oraz teorie medioznawcze średniego zasięgu (m.in. agenda setting, framing, teoria kaskadowego modelu opinii publicznej, koncepcja spirali milczenia, koncepcja ram dla działań zbiorowych). Zdecydowano się na przyjęcie podejścia umiarkowanie konstruktywistycznego.Treść dysertacji składa się z dwóch zasadniczych części: teoretyczno-przeglądowej, przygotowującej grunt pod autorskie badanie empiryczne (rozdziały 1, 2, 3) oraz raportu z badania własnego przeprowadzonego za pomocą ilościowo-jakościowej analizy zawartości(rozdział 4). Cenzus czasowy dla badań opisanych w części empirycznej stanowiły ramy formalne kampanii wyborczej realizowanej przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Przebiegała ona w kryzysowym meta-kontekście pandemii COVID-19 – tj. w okresie od 5 lutego 2020 r. do 12 lipca 2020 r.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

political science and public administration  
nauki o polityce i administracji

Degree grantor:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Szot, Lucyna. Promotor

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136562

Language:

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mateusz Bartoszewicz

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Mar 1, 2023

Number of object content hits:

172

Number of object content views in PDF format

142

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146470

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information