Object

Title: Problematyka prawna mienia komunalnego : uwagi na tle wybranych orzeczeń TK i NSA

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka prawna mienia komunalnego : uwagi na tle wybranych orzeczeń TK i NSA

Alternative title:

Legal issues of communal property : comments on selected judgments of the Constitutional Tribunal and the Supreme Administrative Court

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 129

Creator:

Łukaszczuk, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5350-3272

Subject and Keywords:

communal property   Supreme Administrative Court   Constitutional Tribunal  
mienie komunalne   Naczelny Sąd Administracyjny   Trybunał Konstytucyjny

Abstract:

Property is defined by the European Convention on Human Rights as a category of property rights subject to respect and protection (Art. 1, para. 1 of Protocol 1). The concept also covers a variety of property interests with a precise economic value. As a consequence of ownership transformations in Poland, aside from private property (Art. 20 of the Constitution), the ownership of other entities (the State Treasury, state legal persons or local government units) was also included. The division of communal possessions originated from the need for implementing public tasks by the local authorities. The legal foundation of granting local government units important assets of the State Treasury was assigning them legal personality, whereas the guarantee of their independence (also in the matter of communal property protection) was judicial protection (para. 2). Therefore, the constitutional regulations concerning the protection of communal property are included in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and the Supreme Administrative Court. The Tribunal defines ownership as a constitutional model (Art. 21, para. 1, Art. 64 and 165, para. 1; with the exception of Art. 20) and normalizes the principle of equal protection of property regardless of the body that disposes of it, for instance, a municipality.  

Mienie definiowane jest przez Europejską Konwencję Praw Człowieka jako kategoria praw majątkowych podlegająca poszanowaniu i ochronie (art. 1 ust. 1 protokołu nr 1). Pojęciem tym objęto różne interesy majątkowe o określonej wartości ekonomicznej. Na skutek przekształceń własnościowych w Polsce oprócz własności prywatnej (art. 20 Konstytucji) uwzględniono także własność innych podmiotów: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych czy jednostek samorządu terytorialnego. Wyodrębnienie mienia komunalnego wynikało z potrzeby realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przyznania jednostkom samorządu terytorialnego istotnych składników majątku Skarbu Państwa było przyznanie im osobowości prawnej, gwarancją zaś ich samodzielności (również w zakresie ochrony własności komunalnej) — ochrona sądowa (art. 1 ust. 2 protokołu nr 1). Z tego względu uregulowania konstytucyjne dotyczące ochrony własności komunalnej znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał określa własność jako wzorzec konstytucyjny (art. 21 ust. 1, art. 64 i art. 165 ust. 1; z wyjątkiem art. 20) i reguluje zasadę równej ochrony własności bez względu na podmiot, który nią rozporządza, w tym na przykład gminę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136336   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.129.7

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666 ; No 4130.

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Feb 2, 2023

Number of object content hits:

107

Number of object content views in PDF format

111

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146101

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information