Object

Title: Kulturowe i środowiskowe predyktory odczuwania miłości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kulturowe i środowiskowe predyktory odczuwania miłości

Alternative title:

Cultural and environmental predictors of love experiences

Creator:

Kowal, Marta

ORCID:

0000-0001-9050-1471

Subject and Keywords:

triangular theory of love   Sternberg   intimacy   passion   commitment  
trójczynnikowa teoria miłości   Sternberg   intymność   namiętność   zaangażowanie

Abstract:

Love permeates almost all aspects of human life. Love accompanies humans from early childhood to very late adulthood. Love has a whole range of colors and forms. There is, among others, parental love, brotherly love, friendship love, and romantic love. The latter (romantic love) is the subject of this work. Although many theories attempt to lay a love framework, the present work focused on one of the most widely recognized theories, the Triangular Theory of Love, authored by Robert Sternberg. The primary purpose of this study was to examine whether cultural predictors (operationalized as indexes of modernization, gender equality, and individualism) and environmental predictors (indexes of historical pathogen prevalence), average annual temperatures, and infant mortality rates) are associated with experiences of the three components of love (according to the Triangular Theory of Love, intimacy, passion, and commitment). In a final step, I conducted a mini meta-analysis of both studies to estimate the true effects of associations between love components and cultural and environmental variables at the country level. Once again, the positive associations emerged for levels of intimate love and commitment with the modernization indexes, gender equality, and (in the case of intimacy) individualism and the negative associations of intimate love and commitment with the historical pathogen prevalence index and the mean annual temperature. In the case of passionate love, a negative association with gender equality and with individualism and a positive association with average annual temperatures were confirmed. During the literature review, I observed that many of the researchers using the Triangular Love Scale were actually using various versions of the original TLS-15. Based on this, I decided to conduct a systematic literature review (pilot study 2). I identified a total of 232 studies, of which only 36% used the original TLS-45 scale, 45% used a shortened (in various ways) scale, 11% used a shortened response scale (from 9-item to, 7-, 5-, or 4-item), 6% used one or two subscales, and 2% of the studies did not contain sufficient information to identify the version of the TLS. This large number of studies that used a shortened version of the original questionnaire to measure love suggests that the original 45-item TLS scale may be too long for many research purposes. In view of this, the side goal of the present doctoral thesis became an attempt to validate a shortened version of the Triangular Love Scale (based on the original TLS-45 scale) that would provide future researchers with a reliable and well-validated (yet shorter) tool for measuring the experience of love. For this purpose, I performed Item Response Theory and Confirmatory Factor Analysis on the data from Study 1, and based on this, I selected 15 items (with a shortened 5-point scale) that could form a shortened version of the Triangular Love Scale (TLS-15). In Study 2, I tested whether the TLS-15 retains good psychometric properties, and then (Study 3), I tested the convergent validity and test-retest temporal reliability of the TLS-15. The results of the analyses provided evidence that the TLS-15 is valid (comparable to the TLS-45 of Study 3) and reliable (comparable to the original TLS-45). In a cross-cultural study (Study 4), I validated the TLS-15 in 37 different languages, demonstrating its invariance equivalence. The TLS-15 scale can serve as a tool for cross-cultural researchers (all language versions are available at the following link: https://osf.io/sazfc). In summary, although the foundations of love are believed to be rooted in human physiology (hence the universality and prevalence of love), cultural and environmental conditions can, to some extent, influence love’s narration and, consequently, love experiences. Moreover, the effects of culture and environment can be observed at both national and individual levels.  

Miłość przenika niemalże wszystkie aspekty ludzkiego życia. Towarzyszy człowiekowi od wczesnych lat dziecięcych, aż po bardzo późną dorosłość. Miłość ma przy tym cały szereg barw i postaci. Istnieje, między innymi, miłość rodzicielska, miłość braterska, miłość przyjacielska, a w końcu miłość romantyczna. Ten ostatni rodzaj miłości stał się przedmiotem niniejszej pracy. Chociaż istnieje wiele teorii, które stara się ująć miłość romantyczną w ramy teoretyczne, w niniejszej pracy skupiłam się na jednej z najpopularniejszych teorii, czyli Trójczynnikowej Teorii Miłości, której autorem jest Robert Sternberg. Moim głównym celem było sprawdzenie, czy predyktory kulturowe (czyli wskaźniki modernizacji, równości płciowej oraz indywidualizmu) i środowiskowe (czyli wskaźniki historycznego rozpowszechnienia patogenów, średnie roczne temperatury oraz wskaźnik śmiertelności niemowląt) są związane z doświadczeniami trzech komponentów miłości (czyli, w myśl Trójczynnikowej Teorii Miłości, intymności, namiętności oraz zaangażowania). W ostatnim kroku weryfikacji hipotez, przeprowadziłam mini meta-analizę wyników obu badań, które pozwoliło oszacować efekty związków pomiędzy komponentami miłości a zmiennymi kulturowo-środowiskowymi na poziomie krajowym. Po raz kolejny, potwierdzone zostały pozytywne związki miłości intymnej i zaangażowania ze wskaźnikiem modernizacji, równości płciowej i (w przypadku intymności) z indywidualizmem oraz negatywne związki miłości intymnej i zaangażowania ze wskaźnikiem historycznego rozpowszechnienia patogenów oraz krajową średnią roczną temperaturą. W przypadku miłości namiętnej, potwierdzony został negatywny związek z równością płciową i z indywidualizmem oraz pozytywny związek z krajową średnią roczną temperaturą. Podczas przeglądu literatury do niniejszej pracy zaobserwowałam, że wielu badaczy korzystających z Trójczynnikowej Skali Miłości (TLS), korzystało tak naprawdę ze zmodyfikowanych w różnym stopniu odmian tej skali. W celu sprawdzenia rozpowszechnienia tego problemu, przeprowadziłam systematyczny przegląd literatury badań, które wykorzystywały TLS (badanie pilotażowe 2). Zidentyfikowałam łącznie 232 badania, spośród których zaledwie 36% korzystało z oryginalnej skali TLS-45, podczas gdy 45% wykorzystało skróconą (na różne sposoby) skalę, 11% skróconą skalę odpowiedzi (z 9-punktowej do, m.in., 7-, 5- czy 4-punktowej), 6% jedną bądź dwie podskale, zaś 2% badań nie zawierało wystarczających informacji do identyfikacji wersji użytej skali.W tym celu, dokonałam analizy odpowiedzi na pozycje (ang. Item Response Theory) oraz konfirmacyjnej analizy czynnikowej (ang. Confirmatory Factor Analysis) danych z badania 1 oraz na tej podstawie wybrałam 15 itemów (o skróconej skali 5-punktowej), które mogłyby tworzyć skróconą wersję Trójczynnikowej Skali Miłości (TLS-15). W badaniu 2 przetestowałam, czy skrócona skala TLS-15 zachowuje dobre właściwości psychometryczne, a następnie (badanie 3), sprawdziłam trafność zbieżną oraz rzetelność czasową typu test-retest TLS-15. Wyniki analiz dostarczyły dowody, że TLS-15 jest trafny (porównywalnie do TLS-45 z badania 3) oraz rzetelny (porównywalnie do oryginalnego badania TLS-45). W badaniu międzykulturowym (badanie 4), dokonałam walidacji TLS-15 w 37 różnych językach, wykazując jego ekwiwalencję inwariancji. Tak powstała skala TLS-15 może stanowić narzędzie do badań międzykulturowych (wszystkie wersje językowe dostępne są pod linkiem: https://osf.io/sazfc). Podsumowując, chociaż uważa się, że podstawy miłości zakorzenione są w fizjologii ludzkiej (stąd uniwersalność i powszechne występowanie miłości), warunki kulturowe i środowiskowe mogą do pewnego stopnia wpływać na sposób jej przeżywania. Efekty kultury i środowiska można zaobserwować zarówno na poziomie krajowym jak i indywidualnym.

Table of contents:Abstrakt–Streszczenie w języku polskim - 7 Abstract–Streszczenie w języku angielskim - 10 Rozdział 1. Ujęcie miłości romantycznej z historycznego punktu widzenia - 13 1.1. Wprowadzenie - 13 1.2. Ślady miłości na przestrzeni dziejów - 14 1.3. Współczesne ślady miłości - 16 1.4. Jak ważna jest miłość - 21 Rozdział 2. Obszary na które wpływa miłość romantyczna - 24 2.1. Pozytywne aspekty miłości romantycznej - 24 2.2. Negatywne aspekty miłości romantycznej - 25 Rozdział 3. Jak zdefiniować miłość romantyczną i jak ją badać? - 28 3.1. Przegląd koncepcji miłości - 28 3.1.1. Koncepcje opisujące czym charakteryzuje się miłość - 28 3.1.2. Koncepcje wyjaśniające genezę miłości - 30 3.2. Sternberg—trójczynnikowa koncepcja miłości - 38 3.2.1. Dynamika miłości wraz ze stażem związku - 41 3.2.2. Dynamika miłości wraz z wiekiem - 44 3.2.3. Różnice płciowe - 45 3.3. Przegląd kwestionariuszy do badania miłości - 45 3.3.1. Skala miłości (ang. Love Scale)—Rubina - 46 3.3.2. Skala namiętnej miłości (ang. Passionate Love Scale)—Hatfield i Sprecher - 46 3.3.3. Skala postaw miłosnych (ang. Love Attitudes Scale)—Hendrick i Hendrick - 47 3.3.4. Skala przekonań romantycznych (ang. Romantic Beliefs Scale)—Sprecher i Metts - 47 3.3.5. Inne skale - 48 3.4. Trójczynnikowa skala miłości—Sternberg - 49 Rozdział 4. Kulturowe i środowiskowe predyktory odczuwania miłości - 60 4.1. Kulturowe predyktory odczuwania miłości - 60 4.1.1. Modernizacja - 61 4.1.2. Równość płciowa - 68 4.1.3. Indywidualizm-kolektywizm - 75 4.2. Środowiskowe predyktory odczuwania miłości - 80 4.2.1. Patogeny - 80 4.2.2. Temperatura - 84 4.2.3. Śmiertelność niemowląt - 88 4.3. Zmienne kulturowo-środowiskowe na poziomie indywidualnym - 92 4.4. Inne zmienne - 93 4.4.1. Płeć - 93 4.4.2. Wiek i czas trwania związku - 94 Rozdział 5. Podsumowanie i hipotezy badawcze - 97 Rozdział 6. Badania własne - 100 6.1. Badanie pilotażowe - 100 6.1.1. Hipoteza badawcza - 101 6.1.2. Procedura i metody - 101 6.1.5. Analizy statystyczne - 104 6.1.6. Wyniki - 105 6.1.7. Dyskusja badania pilotażowego - 106 6.2. Badanie 1 - 108 6.2.1. Hipotezy badawcze - 108 6.2.2. Osoby badane - 109 6.2.3. Procedura badania - 110 6.2.4. Materiały i narzędzia - 111 6.2.5. Analizy statystyczne - 112 6.2.6. Wyniki - 115 6.2.7. Dyskusja badania 1 - 124 6.3. Badanie 2 - 129 6.3.1. Hipotezy badawcze - 129 6.3.2. Analizy mocy - 129 6.3.3. Osoby badane - 129 6.3.4. Procedura badania - 130 6.3.5. Materiały i narzędzia - 130 6.3.6. Analizy statystyczne - 131 6.3.7. Wyniki - 131 6.3.8. Dyskusja badania 2 - 134 6.4. Badanie 3 - 135 6.4.1. Hipotezy badawcze - 135 6.4.2. Analiza mocy - 135 6.4.3. Osoby badane - 136 6.4.4. Procedura badania - 136 6.4.5. Materiały i narzędzia - 137 5 6.4.6. Analizy statystyczne - 137 6.4.7. Wyniki - 138 6.4.8. Dyskusja badania 3 - 140 6.5. Badanie 4 - 141 6.5.1. Hipotezy badawcze - 142 6.5.2. Analiza mocy - 143 6.5.3. Koordynowanie działań zespołu badawczego - 145 6.5.4. Osoby badane - 147 6.5.5. Procedura badania - 148 6.5.6. Materiały i narzędzia - 149 6.5.7. Analizy statystyczne - 151 6.5.8. Wyniki - 154 6.5.9. Dyskusja badania 4 - 163 6.6. Mini meta-analiza - 165 6.6.2. Hipotezy badawcze - 165 6.6.2. Analizy statystyczne - 166 6.6.3. Wyniki - 167 6.6.4. Dyskusja meta-analizy - 170 Rozdział 7. Dyskusja - 172 7.1. Weryfikacja hipotez - 175 7.1.1. Predyktory kulturowe - 176 7.1.2. Predyktory środowiskowe - 185 7.2. Stworzenie i walidacja skróconej wersji Trójczynnikowej Skali Miłości - 189 7.3. Ograniczenia i kierunki przyszłych badań - 190 7.4. Podsumowanie - 192

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

psychology  
psychologia

Degree grantor:

University of Wroclaw. Faculty of Historical and Pedagogical Sciences. Institute of Psychology  
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Psychologii

Contributor:

Sorokowski Piotr. Promotor

Date:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

electronic document   dissertation  
dokument elektroniczny   rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Extent:

3 MB

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136149

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Rights holder:

Copyright by Marta Kowal

Autor opisu:

Ł.H.

Object collections:

Last modified:

Jan 19, 2023

In our library since:

Jan 19, 2023

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

10

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146025

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information