Object

Title: Sądownictwo polubowne — konstytucyjne aspekty arbitrażu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sądownictwo polubowne — konstytucyjne aspekty arbitrażu

Alternative title:

Arbitration judiciary — constitutional aspects of arbitration

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Kałużny, Tomasz

ORCID:

0000-0003-0687-2144

Subject and Keywords:

arbitration judiciary   arbitration   constitution   dispute resolution   confl ict resolution   administration of justice  
sądownictwo polubowne   arbitraż   konstytucja   rozstrzyganie sporów   rozwiązywanie konflliktów   wymierzanie sprawiedliwości

Abstract:

Arbitration, despite being located outside the constitutionally defi ned judiciary, may turn out to be a signifi cant complement to it. The applicable regulations allow, in exercise of the freedom of contract, to exclude the jurisdiction of state courts by an arbitration agreement in order to resolve the matter by an arbitration court. The possibility of resolving disputes in the framework of arbitration by granting arbitration courts the status of legal protection bodies is widely accepted. The Constitution of the Republic of Poland defi nes the principles guaranteeing citizens the right of access to a court and the autonomy of rights and freedoms — does the functioning of arbitration comply with the basic constitutional principles, in particular by the perceiving arbitration in terms of private courts and referring to the constitutionally guaranteed justice system? The answer is affirmative, taking into account that the state judiciary supplemented by arbitration is perceived as shaping a modern judicial area of justice.  

Sądownictwo polubowne usytuowane poza konstytucyjnie zdefi niowanym wymiarem sprawiedliwości może stanowić istotne uzupełnienie państwowego wymiaru sprawiedliwości. Rozstrzyganie sporów w ramach sądownictwa polubownego wymaga uprzedniego zawarcia między stronami umowy arbitrażowej, będącej wyrazem autonomii woli stron wyłączających jurysdykcję sądu państwowego w zakresie prowadzenia postępowania arbitrażowego w odniesieniu do wskazanego w umowie przedmiotu sporu. Możliwość rozstrzygania sporów w ramach arbitrażu jest powszechnie akceptowana poprzez nadanie sądom polubownym statusu organów ochrony prawnej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa zasady gwarantujące obywatelom prawo dostępu do sądu oraz autonomię praw i wolności. Czy zatem funkcjonowanie sądownictwa polubownego pozostaje w zgodzie z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, zwłaszcza jeśli patrzeć na arbitraż przez pryzmat sądownictwa prywatnego i w odniesieniu do konstytucyjnie gwarantowanego sądowego wymiaru sprawiedliwości? Odpowiedź jest twierdząca przy uwzględnieniu, że sądownictwo państwowe uzupełnione sądownictwem polubownym można nazwać nowoczesną przestrzenią sądowej sprawiedliwości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136198   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.2

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

33

Number of object content views in PDF format

36

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145991

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information