Object

Title: Szanse dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych poza systemem aukcyjnym: uwarunkowania prawne w zakresie zawierania umów PPA

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szanse dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych poza systemem aukcyjnym: uwarunkowania prawne w zakresie zawierania umów PPA

Alternative title:

Opportunities for the development of energy from renewable sources outside the auction system: legal conditions for the conclusion of PPAs

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Przybylska, Monika

ORCID:

0000-0001-6552-636X

Subject and Keywords:

public support   PPA contract  
wsparcie publiczne   umowa PPA

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The area of renewable energy is developing thanks to public support, which – as an exception to the general principle – is allowed in the renewable energy sector. The grounds for such support result from the treaty provisions and are further developed in the EU secondary law provisions. Pursuant to these provisions, the Member States of the European Union are obliged to grant public aid in a competitive tender procedure. As the EU is systematically increasing environmental targets through the development of renewable electricity, it can be expected that alternative solutions – to public support related to investments in renewable energy sources – will be increasingly chosen (and used) by entrepreneurs. An instrument that is an alternative to public support for investments in renewable energy sources is the Power Purchase Agreement. In the indicated model, the parties concluding the PPA agreement do not make their investments dependent on public support, relying solely on private-law forms of contracting the production and delivery of electricity from renewable sources. PPAs are the subject of this publication, and the basis for the analysis will be – as a rule – the provisions of national law as the sources of law regulating the conclusion of PPAs in Poland.  

Obszar energii odnawialnej rozwija się dzięki wsparciu publicznemu, które – jako wyjątek od ogólnego zakazu – dozwolone jest w sektorze energii odnawialnej. Podstawy takiego wsparcia wynikają z przepisów traktatowych i mają swoje rozwinięcie w unijnych przepisach prawa wtórnego. Na mocy tych przepisów państwa członkowskie Unii Europejskiej (dalej: UE) zobligowane są do przyznawania pomocy publicznej w procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji, tj. w ramach niedyskryminacyjnej procedury przetargowej zakładającej uczestnictwo wystarczającej liczby przedsiębiorstw, w której pomoc jest przyznawana na podstawie początkowej oferty lub ceny równowagi. W warunkach krajowych odzwierciedleniem wymogu przyznawania pomocy publicznej w formie przetargu jest pomoc przyznawana w formie procedury aukcyjnej regulowanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ze względu na to, że UE systematycznie zwiększa cele związane z ochroną środowiska poprzez rozwój energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, można się spodziewać, że rozwiązania alternatywne – wobec wsparcia publicznego związanego z inwestycjami w odnawialne źródła energii – będą coraz częściej wybierane (i wykorzystywane) przez przedsiębiorców. Instrumentem będącym alternatywą dla wsparcia publicznego przy inwestycjach w odnawialne źródła energii jest umowa Power Purchase Agreement (dalej jako umowa PPA). We wskazanym modelu strony zawierające umowę PPA nie uzależniają swoich inwestycji od wsparcia publicznego, bazując wyłącznie na prywatnoprawnych formach kontraktowania wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Umowy PPA stanowią przedmiot rozważań niniejszej publikacji, a podstawą prowadzonej analizy będą – co do zasady – przepisy prawa krajowego jako źródła prawa regulujące zawieranie umów PPA w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135783   doi:10.34616/145037       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

60

Number of object content views in PDF format

65

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145037

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information