Object

Title: Prawo europejskie wobec stereotypizacji i mowy nienawiści

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo europejskie wobec stereotypizacji i mowy nienawiści

Alternative title:

European law towards stereotyping and hate speech

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 1

Creator:

Trębacka, Marta

ORCID:

0000-0003-2942-7668

Subject and Keywords:

stereotyping   hate speech   European law   human rights   protection of human dignity   discrimination   anti-discrimination legislation   homophobia   freedom of speech   stereotype   sexual minorities  
stereotypizacja   mowa nienawiści   prawo europejskie   prawa człowieka   ochrona godności jednostki   dyskryminacja   przepisy antydyskryminacyjne   homofobia   wolność słowa   stereotyp   mniejszości seksualne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article takes up considerations of an interdisciplinary nature, from the field of legal and social sciences. After the Second World War the development of human rights institutions, international law has been distinguished in a global system of human rights protection (universal) and regional systems. In Europe, the regional system of human rights protection is the European law, created by the Council of Europe and EU bodies. The term “European law”, constituting the core of the author’s research, refers to the legal system of the Council of Europe and the EU, supported by the ECtHR and the CJEU. Within the ongoing social changes, it is European law that faces the greatest challenges to the protection of individual dignity, unknown in its present form in the 20th century. This article focuses on characterization of social phenomena such as stereotyping and hate speech which, despite their poor recognition in European law, are widely analyzed and studied in social sciences. A broad characterization of these phenomena is aimed at showing the correlations that occur between them, as they do not have adequate legal definitions in European law, and the current regulations in the field of antidiscrimination and freedom of speech. This article will present the characteristics of the phenomenon of stereotyping and the challenges facing the European judiciary in deciding about the harmfulness of stereotypes. Subsequently, the characteristics of hate speech will be presented together with an analysis of present European legal regulations covering this phenomenon. The presented overview leads to a description of the correlation of the phenomenon of stereotyping and hate speech with freedom of speech and the possibility of its restriction in cases provided by law to prevent discriminatory behavior towards discriminated groups. The analysis will also indicate the hierarchy of protection of natural features which, due to archaic regulations of the European anti-discrimination laws, does not fully include the protection of sexual minorities, which remain today the main addressees of stereotyping and hate speech.  

W niniejszym artykule podejmowane są rozważania o charakterze interdyscyplinarnym, z obszaru nauk prawnych i społecznych. W rozwoju instytucji praw człowieka w okresie po II wojnie światowej doszło do wyodrębnienia się w prawie międzynarodowym systemu globalnego ochrony praw człowieka (uniwersalnego) i systemów regionalnych. W Europie system regionalnej ochrony praw człowieka stanowi prawo europejskie, stworzone przez organy Rady Europy i UE. Termin „prawo europejskie”, będące osią analizy autorki, odnosi się do systemu prawnego Rady Europy oraz UE, wspieranych przez ETPC i TSUE. W ramach postępujących współcześnie zmian społecznych to właśnie prawo europejskie stoi przed największymi wyzwaniami ochrony godności jednostki, nieznanych w obecnym wymiarze w XX w. Niniejszy artykuł ma na celu scharakteryzowanie zjawisk społecznych takich jak stereotypizacja i mowa nienawiści, które mimo nikłego rozpoznania w prawie europejskim są szeroko analizowane i badane w ramach nauk społecznych. Szeroka charakterystyka tych zjawisk ma na celu ukazanie korelacji, jakie zachodzą pomiędzy nimi jako nieposiadającymi w prawie europejskim odpowiednich definicji legalnych a obecnymi już regulacjami w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie charakterystyka zjawiska stereotypizacji oraz wyzwania, przed jakimi stoi europejskie sądownictwo przy rozstrzyganiu o szkodliwości stereotypów. Następnie przedstawiona zostanie charakterystyka mowy nienawiści wraz z analizą współczesnych regulacji prawnych o zasięgu europejskim obejmujących to zjawisko. Przedstawiona charakterystyka prowadzić będzie do opisania korelacji zjawiska stereotypizacji i mowy nienawiści z wolnością słowa i możliwością jej ograniczania w prawem przewidzianych przypadkach w celu zapobiegania zachowaniom dyskryminacyjnym w stosunku do grup dyskryminowanych. W ramach prowadzonej analizy wskazana zostanie również hierarchia ochrony cech naturalnych, która poprzez archaiczne regulacje europejskich przepisów przeciwdziałających dyskryminacji nie obejmuje w pełni ochrony mniejszości seksualnych pozostających współcześnie głównymi adresatami stereotypizacji i mowy nienawiści.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133808   doi:10.34616/144225       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

May 19, 2022

Number of object content hits:

344

Number of object content views in PDF format

361

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144225

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information