Object

Title: Konstruowanie tożsamości społecznej wolontariuszy Narodowej Służby Ochrony Cywilnej we Włoszech. Studium socjologiczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstruowanie tożsamości społecznej wolontariuszy Narodowej Służby Ochrony Cywilnej we Włoszech. Studium socjologiczne

Creator:

Grębowiec-Baffoni, Jolanta

Subject and Keywords:

social identity   volunteer members identity   civil disposition groups   values   scales of value   social capital   gift of assistance   interactive rituals   threats   new types of security   transformation of security systems   sociology of dispositional groups  
tożsamość społeczna   tożsamość członków wolontariatu   cywilne grupy dyspozycyjne   wartości   skale wartości   kapitał społeczny   dar pomocy   rytuały interakcyjne   zagrożenia   nowe rodzaje bezpieczeństwa   transformacja systemów bezpieczeństwa   socjologia grup dyspozycyjnych

Abstract:

In recent years, volunteer organizations have increasingly been the subject of scientific reserches. In addition to research striving to understand the economic value of volunteering and the social capital created through it, researchers are trying to identify the motivations of people joining the ranks of volunteer associations. In the works devoted to this subject, altruistic stimuli are generally pointed out, but also various personal motivations accompanying these motives, such as raising one's own specializations and qualifications, gaining experience needed in future professional work, as well as benefits resulting from expanding social relations and social capital. Regardless of the various reasons for undertaking voluntary service, it is important to emphasize its importance in the development of specific areas of social life and the support that volunteers offer to various institutions and citizens in the sphere of security. In my doctoral dissertation, taking account of mentioned issues, I tried to analyze the processes in which units to build social identity before joining volunteer groups and after joining them, with particular emphasis on volunteers of Civil Protection dispositional groups in Italy. Members of these groups, taking care of the security of territories and inhabitants, not only in many ways contribute to the growth of economic and social goods, but often, regardless of the difficult and even extreme conditions of duty, rush to help to save lives and possessions, joining the increase in security and its perception.  

W ostatnich latach organizacje wolontariackie coraz częściej stanowią przedmiot dociekań naukowych. Obok badań dążących do zrozumienia wartości gospodarczej wolontariatu oraz kapitału społecznego powstającego za jego przyczyną, badacze starają się wyłonić motywacje osób zasilających szeregi stowarzyszeń wolontariackich. W pracach poświęconych tej tematyce wskazuje się na ogół na bodźce altruistyczne, ale także na towarzyszące tym pobudkom różnego rodzaju motywacje osobiste, takie jak podnoszenie własnych specjalizacji i kwalifikacji, zdobywanie doświadczenia potrzebnego w przyszłej pracy zawodowej, czy też korzyści wynikające z poszerzania relacji społecznych i kapitału społecznego. Bez względu na różnorodne przyczyny podejmowania służby wolontariackiej istotne jest podkreślenie jej znaczenia w rozwoju poszczególnych dziedzin życia społecznego oraz wsparcia, jakie wolontariusze oferują różnorodnym instytucjom i obywatelom w sferze bezpieczeństwa.W mojej pracy doktorskiej, biorąc pod uwagę wymienione zagadnienia, starałam się zbadać procesy, w jakich jednostki budują tożsamości społeczne przed wstąpieniem do grup wolontariackich i po wstąpieniu do nich, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy grup dyspozycyjnych Ochrony Cywilnej we Włoszech. Członkowie tych grup, dbając o bezpieczeństwo terytoriów i mieszkańców, nie tylko w wieloraki sposób przyczyniają się do wzrostu dóbr ekonomicznych i społecznych, lecz niejednokrotnie, nie bacząc na ciężkie, a nawet ekstremalne warunki służby, spieszą z pomocą, by ratować życie ludzkie i dobytek, przyczyniając się do wzrostu stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenia jego percepcji.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

sociology  
nauki socjologiczne

Degree grantor:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Maciejewski, Jan. Promotor   Stochmal, Małgorzata. Promotor pomocniczy

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133467

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Jolanta Grębowiec-Baffoni

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jun 14, 2023

In our library since:

Feb 2, 2022

Number of object content hits:

569

Number of object content views in PDF format

579

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143978

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information