Object

Title: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami motorycznymi poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami motorycznymi poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej

Alternative title:

Professional activation of people with motor disabilities by trying out work wear

Creator:

Napieralska, Lidia   Jasińska, Izabela   Śledzińska, Katarzyna   Witczak, Ewa   Jarzyna, Violeta

ORCID:

0000-0001-6348-563X   0000-0002-6773-7619   0000-0002-8383-5972   0000-0003-3689-3958

Subject and Keywords:

people with motor disabilities   ergotherapy   functional work wear  
osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi   ergoterapia   funkcjonalna odzież robocza

Abstract:

Issues related to the problems of people with disabilities are widely discussed, especially in terms of improving the quality of life. One of them is professional activation and prevention of social exclusion through ergotherapy, i.e. work therapy. In the European Union countries, the rate of professional activity of disabled people in working age is approx. 50%, in Poland – in the 3 rd quarter of 2020 – it amounted to 30.9% and has the growing tendency. People with motor disabilities have reduced body mobility, but they can perform repetitive tasks in teams working, for example on production lines. The offer of work wear available on the market mainly concerns typical people with standard body sizes. Functionalization of traditional work wear by adjusting it to the needs of people with motor disabilities moving with a wheelchair, as well as increasing its availability in the offer of clothing companies, may improve the professional activation of this group of people. In the case of employment of disabled people, the consideration by the employer the ergonomic principles, anthropometric features and the degree of dysfunction are one of the criteria for organizing a proper workplace. Functional and safe work wear is one of the criteria for designing the workplace. The functional work wear concept was developed in construction and material aspects, taking into account the specificity of silhouette and the needs of disabled workers in a wheelchair, implementing the design process as follows: – analysis of available products and determination of end-user characteristics and needs related to the clothing; – development of design assumptions in aspect of construction and materials; – graphic preparation of model designs within the specific product category; – design and technological analysis of projects; – prototyping. In order to fixing the user characteristics and recipients of clothing, the questionnaire – environmental study on the employment of people with disabilities was directed to domestic employers. A diagnosis of the needs in the area of working clothes was carried out, both in terms of the type of work performed, as well as in terms of the employeeʼs self-service or with additional assistance while dressing/undressing. The paper presents graphic designs of the developed collection of work wear for the group of people with motor disabilities moving with a wheelchair. The planned environmental study of work wear – in end users environment – will verify the developed guidelines aimed at implementing special work wear into the production. The availability of work clothes for people with disabilities will improve activation and strengthen the therapy through professional work.  

Zagadnienia związane z problemami osób z niepełnosprawnościami są szeroko dyskutowane, szczególnie w aspekcie poprawy jakości ich życia. Jednym z nich jest aktywizacja zawodowa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez ergoterapię, czyli terapię pracą. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi ok. 50%, w Polsce w trzecim kwartale 2020 r. wyniósł 30,9% i ma tendencję wzrostową. Osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi mają obniżone możliwości ruchowe ciała, ale mogą wykonywać powtarzalne czynności w zespołach pracujących np. na liniach produkcyjnych. Oferta ubiorów roboczych dostępnych obecnie na rynku dotyczy głównie osób typowych o standardowych wymiarach sylwetek. Funkcjonalizacja tradycyjnej odzieży roboczej poprzez dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami motorycznymi poruszających się na wózku, jak również zwiększenie jej dostępności w ofercie firm odzieżowych może poprawić aktywizację zawodową tej grupy osób. W przypadku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jednym z kryteriów organizacji prawidłowego stanowiska pracy jest uwzględnienie przez pracodawcę zasad ergonomii, cech antropometrycznych oraz stopnia dysfunkcji. Funkcjonalna i bezpieczna odzież robocza jest jednym z kryteriów projektowania stanowiska pracy. Koncepcję funkcjonalnej odzieży roboczej opracowano w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym, uwzględniając specyfikę sylwetki i potrzeby pracowników z niepełnosprawnościami motorycznymi poruszających się na wózku, realizując proces projektowy w następujący sposób: – analiza dostępnych produktów i ustalenie charakterystyki użytkownika końcowego oraz potrzeb związanych z ubiorem; – opracowanie założeń projektowych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym; – przygotowanie graficzne projektów modeli w ramach określonej kategorii produktów; – analiza konstrukcyjna i technologiczna projektów; – wykonanie prototypów. W celu ustalenia charakterystyki użytkownika końcowego i odbiorców odzieży do krajowych pracodawców skierowano ankietowe badanie środowiskowe dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzono rozpoznanie potrzeb w obszarze ubiorów roboczych, zarówno od strony rodzaju wykonywanej pracy, jak również pod kątem samoobsługi pracownika lub pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością przy ubieraniu/rozbieraniu. W pracy przedstawiono projekty graficzne z opracowanej kolekcji ubiorów roboczych dla grupy osób z niepełnosprawnościami motorycznymi poruszających się na wózkach. Zaplanowana ocena środowiskowa ubiorów roboczych przez użytkowników końcowych zweryfikuje opracowane wytyczne ukierunkowane na wdrożenie do produkcji specjalnego ubioru roboczego. Dostępność ubiorów roboczych dla osób z niepełnosprawnościami wpłynie na poprawę aktywizacji i wzmocni terapię poprzez pracę zawodową.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132306   doi:10.34616/142104       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

131

Number of object content views in PDF format

137

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142104

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information