Object

Title: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa gospodarcze z perspektywy prawa polskiego oraz prawa niemieckiego (ujęcie prawno-porównawcze)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa gospodarcze z perspektywy prawa polskiego oraz prawa niemieckiego (ujęcie prawno-porównawcze)

Alternative title:

Liability of collective entity for economic crimes from the perspective of Polish and German law (the comparative approach)

Creator:

Popowicz-Pazdej, Anna

ORCID:

0000-0002-3610-427X

Subject and Keywords:

guilt   criminal liability   corporation   economic crimes   white-collar crimes  
wina   odpowiedzialność karna   podmioty zbiorowe   przestępstwa gospodarcze

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of this article is to depict the problem of corporates' liability for economic crimes. This issue will be presented from a comparative legal perspective taking into account Polish and German law. Firstly, in order to delimitate the research limits, the definition of economic crime with regard to the subject matter is presented. Defining the limits of the concept of economic crimes will then allow to explore the key issue – i.e. the analysis of the possibility of ascribing criminal liability to corporation. For many years, this issue has raised numerous controversies, especially in the legal systems of continental Europe. The implementation of relevant laws in Poland was dictated by the need to adapt to certain requirements of EU law. In Germany, such a legal concept already has been applied and was only slightly modified, although it is based on the administrative and criminal liability where financial sanctions can be imposed on a corporation when one of its officers has acted criminally on behalf of the corporation. Bearing in mind certain deficiencies of this concept, it has worked well in Germany for many years and despite few attempts to implement a new one, this concept ultimately remains the best solution. What is the most significant, it is without the detriment to the guilt theory.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problematyki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa gospodarcze. Zagadnienie to zostanie przedstawione w ujęciu prawno-porównawczym, z uwzględnieniem prawa polskiego oraz prawa niemieckiego. W pierwszej kolejności w celu porządkowym zakreślenia granic badawczych ukazana została definicja przestępstwa gospodarczego w ujęciu przedmiotowym. Zdefiniowanie pojęcia przestępstw gospodarczych pozwoli następnie na przejście do kluczowego zagadnienia, tj. analizy możliwości przypisania odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Problematyka ta od wielu lat budzi liczne kontrowersje, zwłaszcza w obszarze porządków prawnych państw kontynentalnych. Implementowanie odpowiednich rozwiązań w Polsce było podyktowane koniecznością dostosowania się do wymogów prawa unijnego. W Niemczech taka konstrukcja już istniała i została jedynie nieznacznie zmieniona, chociaż opiera się na odpowiedzialności o charakterze administracyjno-karnym mającej w założeniu umożliwienie nakładania kar finansowych na podmioty zbiorowe, o ile ich reprezentant dokonał czynu zabronionego w imieniu podmiotu zbiorowego. Ta konstrukcja chociaż nie idealna, sprawdza się w Niemczech od wielu lat i mimo podejmowania prób jej zmiany ostatecznie pozostaje najlepiej ocenianym rozwiązaniem. Co najważniejsze, jest stosowana bez uszczerbku dla teorii winy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132243   doi:10.34616/141807       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

160

Number of object content views in PDF format

165

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141807

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information