Object

Title: The anchoring effect in the terms of behavioural economics ; Efekt zakotwiczenia w ujęciu ekonomii behawioralnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The anchoring effect in the terms of behavioural economics  
Efekt zakotwiczenia w ujęciu ekonomii behawioralnej

Creator:

Sevgin, Mehmet

ORCID:

0000-0003-2167-6838

Subject and Keywords:

behavioural economics   cognitive biases and heuristics   anchoring effect   incidental environmental anchors   basic anchoring   self-generated anchors  
ekonomia behawioralna   błędy poznawcze i heurystyki   efekt zakotwiczenia   przypadkowe kotwice środowiskowe   kotwiczenie podstawowe   kotwice generowane przez siebie

Abstract:

The assumptions of rational choice or, more generally, standard economic theory have had great success regarding their contributions to economic theory. However, some of their assumptions are systematically inconsistent with some real-world observations and controlled experiments. These observations strongly remark on the existence of cognitive biases and heuristics. It is assumed that anchoring is one of the most robust cognitive bias, since it works implicitly, without an individual’s awareness. In this study, the anchoring effect will be discussed and analysed regarding its types and empirical findings. The research aims to distinguish the anchors in terms of their types. As a result, the author discovers five types of anchors: regular informative anchors, self-generated anchors, regular uninformative anchors, basic anchors, and incidental environmental anchors. The author claims that regular informative anchors should not be considered a cognitive bias, since their informativeness levels are sufficient to make rational estimations for unknown values. Moreover, since benefitting from regular informative anchors does not violate the rationality principle, they are not a part of a study of behavioural economics.  

Założenia racjonalnego wyboru lub — bardziej ogólnie — standardowej teorii ekonomicznej odnoszą wielki sukces, jeśli chodzi o ich wkład w teorię ekonomiczną. Niektóre z ich założeń są jednak systematycznie niespójne z niektórymi obserwacjami w świecie rzeczywistym i eksperymentami kontrolowanymi. Te obserwacje zwracają uwagę na istnienie poznawczych uprzedzeń i heurystyk. Zakłada się, że zakotwiczenie jest jednym z najsilniejszych błędów poznawczych, ponieważ działa w sposób bezwarunkowy, bez świadomości jednostki. W niniejszym badaniu efekt zakotwiczenia zostanie omówiony i przeanalizowany pod kątem jego typów i ustaleń empirycznych. Analiza ma na celu wyodrębnienie kotwic ze względu na ich typy. W rezultacie autor odkrywa pięć typów kotwic: regularne kotwice informacyjne, kotwice generowane samodzielnie, zwykłe kotwice nieinformacyjne, kotwice podstawowe i przypadkowe kotwice środowiskowe. Badacz twierdzi, że regularne kotwice informacyjne nie powinny być traktowane jako błąd poznawczy, ponieważ ich poziom informatywności jest wystarczający do dokonania racjonalnych szacunków dla nieznanych wartości. Co więcej, ponieważ czerpanie korzyści z regularnych kotwic informacyjnych nie narusza zasady racjonalności, nie są one częścią studiów nad ekonomią behawioralną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128604   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 147-159

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

87

Number of object content views in PDF format

101

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139255

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information