Object

Title: Jak nie wpaść w Kanał (Sportowy), czyli o odpowiedzialności za bezpodstawne zgłoszenie internetowego naruszenia praw autorskich do dostawcy usług pośredniczących na tle sprawy Kanał Sportowy v. Polsat – cz. I

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jak nie wpaść w Kanał (Sportowy), czyli o odpowiedzialności za bezpodstawne zgłoszenie internetowego naruszenia praw autorskich do dostawcy usług pośredniczących na tle sprawy Kanał Sportowy v. Polsat – cz. I

Alternative title:

Responsibility for unjustified reporting of copyright infringement to the service provider based on the case Kanał Sportowy v. Polsat – part I

Creator:

Mielniczuk-Skibicka, Martyna   Skibicki, Rafał

ORCID:

0000-0002-4998-1028   0000-0003-1194-4173

Subject and Keywords:

intellectual property law   reporting law violation   hosting provider   responsibility for unjustified reporting ofviolation  
prawo własności intelektualnej   zgłoszenia naruszeń praw   hostingodawcy   odpowiedzialność za bezzasadne zgłoszenie naruszenia

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The article is divided into two parts. In the first one, the authors discuss the basis of responsibility for unjustified reporting of copyright infringement on the grounds of Polish law. The issue is considered based on the Act of 12 July 2002 on supply of e-services, the principle of delictual liability of article 415 of civil code and the Act of 16 April 1993 on preventing unfair competition. The paper is concluded with deliberations on responsibility for infringement of personal interests. The second part is devoted to the analysis of responsibility of a person who unjustifiably reports copyright infringement on the level of EU law. The authors took into account solutions implemented in Finland, which is the only country in the EU that regulated the issue of unjustified reporting of copyright infringement to intermediary entities. Later on in the article, legal and comparative deliberations regard the U.S. law which represents the archetype for EU regulations regarding responsibility for online copyright infringement and regulated responsibility of a person who unjustifiably reports it. Moreover, the authors discuss implications of the changing issue resulting from new legislative projects – a draft law on protection of freedom of speech in social media and the EU regulation on digital services. Finally, there are postulates both de lege lata and de lege ferenda.  

Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich autorzy omawiają podstawy odpowiedzialności bezpodstawnie zgłaszającego internetowe naruszenie praw autorskich na gruncie prawa polskiego. Zagadnienie to rozważane jest na podstawie przepisów ustawy z 12.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnych zasad odpowiedzialności deliktowej z art. 415 i n. KC oraz ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Opracowanie wieńczą rozważania o odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. Część druga została natomiast poświęcona analizie odpowiedzialności bezpodstawnie zgłaszającego internetowe naruszenie praw autorskich na poziomie prawa unijnego. Pod uwagę zostały wzięte rozwiązania przyjęte w Finlandii, która jako jedyne państwo w UE bezpośrednio uregulowała odpowiedzialność za bezpodstawne zgłoszenie naruszenia praw podmiotom pośredniczącym. W dalszej kolejności rozważania prawnoporównawcze dotyczą prawa USA stanowiącego pierwowzór dla unijnych przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w Internecie i które także uregulowało bezpośrednio odpowiedzialność bezpodstawnie zgłaszającego. Ponadto omówiono implikacje dla alkalizowanego zagadnienia wynikające z nowych projektów prawodawczych – projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych oraz unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych. Na koniec autorzy formułują postulaty zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124952   doi:10.34616/134995       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2021, 1 s. 4-14

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

May 17, 2021

Number of object content hits:

817

Number of object content views in PDF format

827

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134995

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information