Object

Title: Skutki zakresowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. dla ustalania opłat egzekucyjnych : analiza orzecznictwa sądów administracyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skutki zakresowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. dla ustalania opłat egzekucyjnych : analiza orzecznictwa sądów administracyjnych

Alternative title:

Effects of the scope of the judgment of the Constitutional Tribunal of 28 June 2016 for the determination of enforcement fees : analysis of the jurisprudence of administrative courts

Creator:

Majer, Tomasz

ORCID:

0000-0003-4630-685X

Subject and Keywords:

administrative procedure   necessity   nuisance   administrative enforcement  
procedura administracyjna   niezbędność   uciążliwość   egzekucja administracyjna

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Judgment of the Constitutional Tribunal of 28 June 2016, file ref. act SK 31/14, changed the normative content of, inter alia, art. 64 § 1 point 4 and art. 64 § 6 of the Act of 17 June 1966 on enforcement proceedings in administration, derogating them to the extent that they do not specify the maximum amount of the fee for enforcement activities performed. As a consequence, determining the amount of the enforcement fees has become highly complex. The provisions challenged by the Constitutional Tribunal have not been removed from the legal system. At the same time, the legal system lacks the limit of enforcement fees postulated by the Tribunal. In the jurisprudence of administrative courts, there is a wide spectrum of views on the proper model of applying art. 64 § 1 point 4 of the Act on and art. 64 § 6 of the Act. On the one hand, this fact confirms the complexity of the discussed matter, on the other hand, it indicates the emergence of a state of ‘legal uncertainty.’ This article presents and discusses the basic models of interpretation of the provisions questioned by the Court. At the same time, it was indicated that special attention should be paid to the concept assuming the need to supplement the lack indicated by the Constitutional Tribunal by means of applying inference based on analogy. The source on the basis of which the conclusions from the analogy were made are the provisions of the enforcement act regulating the amount of the property occupation fee. This model ensures the fullest implementation of the guidelines formulated by the Constitutional Tribunal. On the one hand, it protects the interests of the individual, and on the other hand, it does not deprive the enforcement apparatus of financing. At the same time, it introduces a method of adjusting enforcement fees based on predictable, verifiable and repeatable criteria, which meets the requirements of the principle of citizens’ trust in the state.  

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14, zmienił normatywną treść m.in. art. 64 § 1 pkt 4 i art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, derogując je w zakresie, w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne. W konsekwencji ustalanie wysokości opłat egzekucyjnych stało się wysoce skomplikowane. Przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny nie zostały usunięte z porządku prawnego. Jednocześnie brak jest w porządku prawnym postulowanego przez Trybunał limitu opłat egzekucyjnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych obecne jest szerokie spektrum poglądów dotyczących właściwego modelu stosowania art. 64 § 1 pkt 4 i art. 64 § 6 u.p.e.a. Z jednej strony fakt ten potwierdza złożoność omawianej materii, z drugiej strony wskazuje na powstanie stanu „niepewności prawnej”. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe modele wykładni zakwestionowanych przez Trybunał przepisów i dokonano ich omówienia. Jednocześnie wskazano, że na szczególną uwagę zasługuje koncepcja zakładająca konieczność uzupełnienia wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny braku na drodze stosowania wnioskowania opartego na analogii. Źródłem, w oparciu o które przeprowadzono wnioskowanie z analogii, są przepisy ustawy egzekucyjnej regulujące wysokość opłaty za zajęcie nieruchomości. Model ten zapewnia najpełniejszą realizację wskazań, jakie sformułował Trybunał Konstytucyjny. Z jednej strony chroni interes jednostki, z drugiej zaś nie pozbawia aparatu egzekucyjnego źródeł finasowania. Jednocześnie wprowadza on metodę korekty opłat egzekucyjnych opartą na przewidywalnych, weryfikowalnych i powtarzalnych kryteriach, co odpowiada wymogom zasady zaufania obywatela do państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123603   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.204.222

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

229

Number of object content views in PDF format

233

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131281

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information