Object

Title: Rola sędziowskiej klauzuli sumienia w polskim porządku prawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola sędziowskiej klauzuli sumienia w polskim porządku prawnym

Alternative title:

The role of judicial conscience clause in the Polish legal order

Creator:

Torbus, Jagoda

ORCID:

0000-0003-3244-248X

Subject and Keywords:

conscience clause   judicial conscience   exclusion of a judge   impartiality  
klauzula sumienia   sumienie sędziego   wyłączenie sędziego   bezstronność

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Subject of study: This article is devoted to the theoretical considerations on the judicial conscience clause. It presents a definition of a “conscience clause” and “conscience”. Additionally, the basic rules of adjudication are distinguished and juxtaposed. Next, the subject of study was to analyse the possible impact on selected entities (judge, parties to the proceedings, and society) that would be associated with the introduction of the conscience clause. Aim of study: The principal aim of this study was to demonstrate the potential benefits that would entail the recognition of the conscience clause. Furthermore, this study aimed to make evident the conflict of values occurring in the applicable rules of adjudication. It was equally important to lend credence to the legal possibility of putting this regulation in place. The actions taken resulted in an attempt to finally declare for or against the recognition of the judicial conscience clause. Method of study: This article was prepared based on the review of the ethics-oriented scientific works from the legal discourse. The implementation of the assumed plan was possible due to studying the following literature and provisions: 1) the literature associated with the judge’s ethics and studies on the conscience clause, 2) the national and international provisions relating mainly to the liberty rights and judge’s duties and 3) psychological publications. Results: The result of this study was to demonstrate a significant impact of the judicial conscience clause not only on the judge, but also on the parties to the proceedings and the society.. The legal possibility to implement this regulation in the legal system was also justified. The final part of the article summarises the actions taken and supports the recognition of the judicial conscience clause.  

Przedmiot badań: Artykuł poświęcony został teoretycznym rozważaniom na temat sędziowskiej klauzuli sumienia. Przedstawiona została w nim definicja „klauzuli sumienia” oraz „sumienia. Dodatkowo wyodrębniono i zestawiono ze sobą podstawowe zasady orzekania. Następnie, przedmiotem badań była analiza możliwego skutku, jaki wiązałby się z wprowadzeniem tytułowej instytucji na wybrane podmioty (sędziego, strony postępowania i społeczeństwo). Cel badawczy: Podstawowym celem pracy było wykazanie potencjalnych korzyści, które wiązałyby się z uznaniem klauzuli sumienia, ponadto unaocznienie konfliktu wartości występujących w obowiązujących zasadach orzekania. Równie ważnym zadaniem było uprawdopodobnienie prawnej możliwości wprowadzenia tej regulacji. Efektem podjętych działań miała być próba ostatecznego opowiedzenia się za lub przeciw uznaniu klauzuli sumienia sędziego. Metoda badawcza: Niniejszy artykuł powstał na podstawie przeglądu prac naukowych z dyskursu prawniczego, ukierunkowanych na problematykę etyczną. Realizacja założonego planu była możliwa dzięki przestudiowaniu: 1) literatury związanej z etyką sędziowską i badaniami na temat klauzuli sumienia, 2) przepisów krajowych i międzynarodowych, odnoszących się w głównej mierze do praw wolnościowych oraz obowiązków sędziego oraz 3) publikacji z zakresu psychologii. Wyniki: Rezultatem pracy było wykazanie znaczącego wpływu sędziowskiej klauzuli sumienia, nie tylko na osobę sędziego, ale także na strony postępowania i społeczeństwo. Uzasadniona została także prawna możliwość wprowadzenia tej regulacji do systemu prawnego. Zakończenie stanowi podsumowanie przeprowadzonych działań i poparcie uznania sędziowskiej klauzuli sumienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123602   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.181.203

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

483

Number of object content views in PDF format

491

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131280

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information