Object

Title: Analiza teoretycznoprawna ustawowych znamion przestępstwa opuszczenia rodziny na gruncie francuskiego kodeksu karnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza teoretycznoprawna ustawowych znamion przestępstwa opuszczenia rodziny na gruncie francuskiego kodeksu karnego

Alternative title:

Theoretical and legal analysis of the statutory features of the offense of non-alimony of the French Criminal Code

Creator:

Kozłowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-1766-6901

Subject and Keywords:

alimony   offence of non-alimony   French criminal law  
alimenty   przestępstwo niealimentacji   francuskie prawo karne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In the Criminal Code of France, the offense of non-alimony has been penalized in article 227-3. Under French law, the offense in question takes place when the person liable obligated to alimony fails to comply with a court decision or a court-approved contract which imposes an obligation to provide to a minor child, a descendant, an ascendant or a spouse, maintenance, shares, allowances or benefits due in nature, resulting from the fact of exercising parental authority. In this article, theoretical and legal analysis will be carried out on the statutory features of the offense of non-alimony under article 227-3 of the Criminal Code of France. Establishing effective solutions aimed at prosecuting the perpetrators of the offense of non-alimony and protecting the aggrieved party may constitute the basis for future changes in the structure of article 209 § 1 of Polish Criminal Code, if the Polish legislator decides to amend this provision again.  

We francuskim kodeksie karnym przestępstwo materialnego opuszczenia rodziny zostało spenalizowane w art. 227-3. W prawie francuskim omawiane przestępstwo ma miejsce wówczas, gdy zobowiązany do alimentacji nie wykonuje orzeczenia sądu lub umowy sądownie zatwierdzonej, nakładających obowiązek dostarczania na rzecz dziecka nieletniego, zstępnego, wstępnego lub współmałżonka alimentów, udziałów, zasiłków lub świadczeń ze swej natury należnych, wynikających z faktu sprawowania władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule analizie teoretycznoprawnej poddane zostaną ustawowe znamiona przestępstwa niealimentacji z art. 227-3 francuskiego kodeksu karnego. Ustalenie efektywnych rozwiązań ukierunkowanych na ściganie sprawców czynu materialnego opuszczenia rodziny i ochronę pokrzywdzonego może stanowić asumpt do dokonania w przyszłości zmian w zakresie konstrukcji art. 209 § 1 polskiego k.k., jeżeli polski ustawodawca zdecyduje się na kolejną nowelizację tego przepisu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123597   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.97.112

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

219

Number of object content views in PDF format

225

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131274

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information