Object

Title: Ewolucja interpretacji drugiej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja interpretacji drugiej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Alternative title:

Evolution in the interpretation of the Second Amendment to the U.S. Constitution in the Supreme Court cases

Creator:

Dziuba, Anna

ORCID:

0000-0001-8425-2819

Subject and Keywords:

second amendment   Constitution of the United States of America   right to bear arms   precedent   Supreme Court of the United States  
druga poprawka   Konstytucja Stanów Zjednoczonych   prawo do broni   precedens   Sąd Najwyższy USA

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

To this day, the true significance of the Second Amendment to the Constitution of the United States of America is not obvious and generates many comments. Taking into account the doubts about the goals and ideological assumptions of the Founding Fathers and the resulting interpretation disputes, the judicature has approached it over the years in different ways. The purpose of this article is to analyze the content of the Second Amendment to the Constitution of the United States in the light of Supreme Court decisions. Due to the fact that the rudiment intention to introduce amendments to the Constitution was to adapt constitutional values to the changing view on political and social issues, the article shows how the interpretation of the Second Amendment modifies and evolves in the terms of time from its collective to individual approach. Due to the abundance of jurisprudence, the Author will present the important rulings that show how the linguistic meaning of the Second Amendment often leads to different interpretation decisions and how efforts made by social organizations change opinion of the public and, consequently, the jurisprudence of citizens’ access to weapons.  

Do dziś prawdziwe znaczenie drugiej poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych nie jest oczywiste i wciąż wywołuje wiele komentarzy. Biorąc pod uwagę wątpliwości co do celów i założeń ideowych Ojców Założycieli i wynikające stąd spory interpretacyjne w tym zakresie, judykatura na przestrzeni lat podchodziła do niego w różny sposób. Celem niniejszego artykułu jest analiza wykładni drugiej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Z uwagi na fakt, iż rudymentarnym zamiarem wprowadzenia poprawek do konstytucji było dostosowanie wartości konstytucyjnych do zmieniającego się spojrzenia na kwestie polityczne i społeczne niniejszy artykuł ukazuje, jak interpretacja treści drugiej poprawki zmienia się i ewoluuje w aspekcie czasowym, począwszy od jej ujęcia kolektywnego po indywidualne. Ze względu na obfitość orzecznictwa autorka przedstawi najważniejsze orzeczenia, które ukażą, jak znaczenie językowe użytych w drugiej poprawce wyrażeń często prowadzi do odmiennych rozstrzygnięć interpretacyjnych oraz to, jak wysiłki podejmowane przez organizacje społeczne zmieniają opinię publicznej, a w konsekwencji i linię orzeczniczą w kwestii dostępu obywateli do broni.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123596   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.81.96

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

670

Number of object content views in PDF format

678

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131271

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information