Object

Title: Symptoms of anti-democracy in the political thought and the activity of radical nationalist parties in Europe at the beginning of the 21st century : analysis of selected examples ; Symptomaty antydemokratyzmu w myśli politycznej i aktywności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku. Analiza wybranych przykładów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Symptoms of anti-democracy in the political thought and the activity of radical nationalist parties in Europe at the beginning of the 21st century : analysis of selected examples  
Symptomaty antydemokratyzmu w myśli politycznej i aktywności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku. Analiza wybranych przykładów

Creator:

Malendowicz, Paweł

ORCID:

0000-0003-2325-9966

Subject and Keywords:

radical nationalism   political party   democracy   critique of democracy   European integration  
radykalny nacjonalizm   partia polityczna   demokracja   krytyka demokracji   integracja europejska

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The author describes the symptoms of anti-democracy in the political thought and activity of radical nationalist parties in Europe at the beginning of the 21st century. Democracy, as apluralist and tolerant system, enables the activity of political parties and social movements that break the principles of democracy. This is the paradox of democracy. Democracy is pluralism and tolerance. One of the main features of democracy is positive freedom. Radical nationalist parties also want to achieve freedom. However, it is negative freedom — it is freedom from external factors: other states, foreign power, corporations and transnational banks, as well as freedom from the influence of other nations. These elements are also characteristic of other anti-globalisation movements. In radical nationalism, however, these traits mean being locked up in your own country and excluding other people from other national groups. This is demonstrated by the totalitarian way of thinking of radical nationalists, opposition to European integration, as well as undermining national borders in contemporary Europe. The aim of the article is to show the symptoms of anti-democracy in the political thought and the activity of radical nationalist parties in Europe. The author analysed the program documents or the manifestations of activity of 16 parties and other type of nationalist organisations operating in Europe in the first two decades of the 21st century: The National Democracy and Republican Social Movement from Spain, National Rebirth of Poland and National Radical Camp from Poland, The Serbian Radical Party from Serbia, The Motherland Party from Russia, The People’s Party — Our Slovakia from Slovakia, The Right Sector and All-Ukrainian Union “Svoboda” from Ukraine, The Nationalist Union from Lithuania, The National Democratic Party of Germany, The Jobbik Movement for aBetter Hungary, The British National Party, The New Force from Italy, The National Front from France, and Golden Dawn from Greece. The criteria for the analysis were attitudes to liberal democracy, the concept of freedom and national sovereignty, including criticism of European integration, totalitarian and gnostic type of thinking, language of communication, illegal activities and conflicts with law, territorial claims and the threat of a new war in Europe.  

Autor opisał przejawy antydemokratyzmu myśli politycznej i działalności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku. Demokracja jako system pluralistyczny i tolerancyjny umożliwia bowiem działalność partii politycznych i ruchów społecznych, które łamią zasady demokracji. To jest jej paradoks. Demokracja to pluralizm i tolerancja, a jedną z głównych cech demokracji jest wolność pozytywna. Partie radykalnie nacjonalistyczne również dążą do wolności. Jest to jednak wolność negatywna — wolność od czynników zewnętrznych: innych państw, obcej władzy, korporacji i banków ponadnarodowych, a także od wpływów innych narodów. Elementy te są również charakterystyczne dla innych ruchów antyglobalizacyjnych. Jednak w radykalnym nacjonalizmie cechy te oznaczają zamknięcie się we własnym kraju i wykluczenie innych ludzi z innych grup narodowych. Wskazuje na to totalitarny sposób myślenia radykalnych nacjonalistów, sprzeciw wobec integracji europejskiej, a także podważanie granic państwowych we współczesnej Europie. Celem artykułu jest ukazanie symptomów antydemokratyzmu w myśli politycznej i działalności radykalnych partii nacjonalistycznych w Europie. Autor przeanalizował dokumenty programowe lub przejawy działalności szesnastu partii i innych organizacji nacjonalistycznych działających w Europie w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku; są to: Narodowa Demokracja i Republikański Ruch Społeczny z Hiszpanii, Narodowe Odrodzenie Polski i Obóz Narodowo-Radykalny z Polski, Serbska Partia Radykalna z Serbii, Partia „Ojczyzna” z Rosji, Partia Ludowa Nasza Słowacja ze Słowacji, Prawy Sektor i Wszechukraiński Związek „Swoboda” z Ukrainy, Związek Narodowców z Litwy, Narodowodemokratyczna Partia Niemiec, Jobbik — Ruch na rzecz Lepszych Węgier, Brytyjska Partia Narodowa, Nowa Siła z Włoch, Front Narodowy z Francji oraz Złoty Świt z Grecji. Kryteriami analizy były: stosunek do liberalnej demokracji, koncepcja wolności i suwerenności narodowej, w tym krytyka integracji europejskiej, myślenie totalitarne i gnostyczne, język komunikacji, nielegalne działania i konflikty z prawem, roszczenia terytorialne i groźba nowej wojny w Europie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109476   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.1.3

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 1, s. 59-77

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 13, 2020

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119418

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information