Object

Title: Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu

Alternative title:

Some remarks on legal regulation of entrepreneurship in the late middle ages

Creator:

Wojciechowski, Rafał

ORCID:

0000-0002-1105-0973

Subject and Keywords:

entrepreneurship   lex mercatoria   commercial law   Roman law  
przedsiębiorczość   prawo handlowe   prawo rzymskie

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The author analyzes main issues of legal regulation of entrepreneurship in the late Middle Ages. At the beginning, the concepts of “law merchant” and “commercial law” were compared. The author then indicated the signifi cance of Roman law and its reception for the law used by entrepreneurs and presented the basic information about maritime law, borough rights and market jurisdiction. The issues of typology of commercial companies, development of banking and beginnings of the bankruptcy law were also studied. Finally, the author concluded that without a ruling factor, it was impossible to regulate entrepreneurship in the Middle Ages. The ideas about the self-regulating of merchant estate, autarkic lex mercatoria and exclusive trade courts are not completely false, but they are exaggerated. The participation of public authorities in the regulation of entrepreneurship has been irreplaceable.  

Autor niniejszego opracowania postawił sobie za cel przegląd węzłowych punktów regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu. Rozpoczął od rozważań o stosunku pojęć „prawo kupieckie” i „prawo handlowe”. Wskazał następnie znaczenie prawa rzymskiego i jego recepcji dla prawa, którym posługiwali się ówcześni przedsiębiorcy. W dalszej kolejności przedstawił podstawowe wiadomości o prawie morskim, prawach miejskich oraz sądownictwie targowym. Kolejno rozwinął zagadnienia i typologię ówczesnych spółek handlowych jako form organizacyjnych współdziałania kupców. Nakreślił również podstawowe linie rozwojowe ówczesnej bankowości. Wreszcie omówił początki prawa upadłościowego. W związku z poczynionymi w toku wywodu obserwacjami autor powziął wniosek, że bez czynnika władczego niemożliwe było regulowanie przedsiębiorczości w średniowieczu. Wyobrażenia o samoregulującym się stanie kupieckim, autarkicznej lex mercatoria oraz ekskluzywnych sądach kupieckich nie są całkowicie nieprawdziwe, aczkolwiek są mocno przesadzone. Udział władzy, dziś nazywanej znowu — za wzorem rzymskim — publiczną, w regulacji przedsiębiorczości był i pozostaje niezastąpiony.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109181   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.45

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 675-691

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

103

Number of object content views in PDF format

109

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118799

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information