Object

Title: Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

Alternative title:

Axiology and law of possessional transformations in economy

Creator:

Powałowski, Andrzej

Subject and Keywords:

possessional transformation   nationalization   reprivatization   municipalization   franchisement   privatization   public business  
przekształcenia własnościowe   nacjonalizacja   reprywatyzacja   komunalizacja   uwłaszczenie   prywatyzacja   interes publiczny

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The possessional transformations have mainly subjective character, depending first of all on “replacing” the definite subjects of right of property by other subjects. The forms of possessional transformations are nationalization and its consequences, and so to say reverse: reprivatization, affranchisement, municipalisation and privatization. Each of these forms is connected with undertaking legal and actual actions, the aim of which is the induction of suitable change of subject of the property right. The basis of these actions are acts of law with legal ranks introducing the obligation — being actualized in the course of a suitable procedure — taking over of the property right from the existing owner owners. In each case of performing the possessional transformation, formulated — in clear way or inferred — the premise or the aim of transformation, in peculiarity is then the public business which is given diverse content and the meaning. Not only however generally comprehended and not always identified public business is the premise of making of possessional transformations. The basis of those transformations are different kind of values of the character both legal and economic as well as social and as a consequence there were and still are different motives premise of their making.  

Przekształcenia własnościowe mają charakter głównie podmiotowy, polegają bowiem przede wszystkim na „zastępowaniu” określonych podmiotów prawa własności innymi. Przekształceniami własnościowych są nacjonalizacja i będące jej konsekwencją i niejako odwrotnością: reprywatyzacja, uwłaszczenie, komunalizacja i prywatyzacja. Każda z tych postaci wiąże się z podejmowaniem czynności prawnych i faktycznych, których celem jest wywołanie odpowiedniej zmiany podmiotu prawa własności. Podstawą tych działań są akty prawne rangi ustawy, wprowadzające obowiązek — aktualizowany w toku odpowiedniej procedury— przejęcia prawa własności od dotychczasowego właściciela (właścicieli). W każdym przypadku dokonania przekształcenia własnościowego formułowane są — w sposób wyraźny lub dorozumiany — przesłanki lub cel przekształcenia, w szczególności interes publiczny, któremu nadawane są zróżnicowana treść i znaczenie. Jednak nie tylko ogólnie pojmowany i nie zawsze wyraźnie określany interes publiczny jest przesłanką dokonywania przekształceń własnościowych. U podstaw owych przekształceń leżą też różnego rodzaju wartości zarówno o charakterze prawnym, jak i ekonomicznym i społecznym, a w konsekwencji rozmaite mogą być motywy (przesłanki) ich dokonywania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109176   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.40

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 608-621

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

217

Number of object content views in PDF format

223

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118794

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information