Object

Title: Rozproszony system organów stojących na straży niezależności i niezawisłości sędziów w Irlandii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozproszony system organów stojących na straży niezależności i niezawisłości sędziów w Irlandii

Alternative title:

A dispersed system of bodies safeguardingthe independence of judges in Ireland

Creator:

Kuźnicka-Błaszkowska, Dominika

ORCID:

0000-0001-8804-569X

Subject and Keywords:

Ireland   judicial reform   Judicial Council  
Irlandia   reforma sądownictwa   Rada Sądownicza

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

In the rankings conducted by the European Commission, the judicial system in Ireland was classified as the second in Europe due to the high degree of independence of the courts from other bodies. At the same time, this system, unlike in many other European countries, is strongly dispersed. Recent years have been a time of reforming the organisation of the judiciary, and the Judicial Council Act, introduced in July 2019, was supposed to solve most of the burning problems. Despite equipping the newly-established Judicial Council with a number of competences, it seems that without a thorough change of the whole system and creation of a body that would be responsible for performing at least most of the tasks related to the administration of the judiciary, the situation of judges in Ireland will not improve.  

W rankingu przeprowadzonym przez Komisję Europejską system władzy sądowniczej w Irlandii został zakwalifi kowany jako drugi w Europie, ze względu na wysoki stopień niezależności sądów od pozostałych organów. Jednocześnie system ten, inaczej niż w wielu innych państwach Europy, ma charakter silnie rozproszony. Ostatnie lata to czas reformy organizacji sądownictwa, a wprowadzona w lipcu 2019 roku ustawa The Judicial Council Act miała rozwiązać większość palących problemów. Pomimo wyposażenia nowo powstałej Rady Sądowniczej w wiele kompetencji wydaje się, że bez gruntownej zmiany całego systemu i stworzenia organu, który byłby odpowiedzialny za wykonywanie przynajmniej większości zadań związanych z administrowaniem sądownictwa, sytuacja sędziów w Irlandii się nie poprawi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108940   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.8

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 83-92

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

182

Number of object content views in PDF format

189

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118620

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information