Object

Title: Znaczenie materiałów włókienniczych dla poprawy jakości życia osób długotrwale unieruchomionych w świetle badań własnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie materiałów włókienniczych dla poprawy jakości życia osób długotrwale unieruchomionych w świetle badań własnych

Alternative title:

The importance of textile materials for improving the quality of life of long-term immobilized research

Creator:

Witczak, Ewa   Cieślak, Małgorzata   Śledzińska, Katarzyna   Lao, Marek   Gromadzińska, Ewa

ORCID:

0000-0003-3689-3958   0000-0001-9867-7789   0000-0002-8383-5972   0000-0001-9122-8876   0000-0001-8065-9603

Subject and Keywords:

anti-bedsore prevention   textile structure   seats for disabled persons  
profilaktyka przeciwodleżynowa   struktury włókiennicze   siedziska dla osób niepełnosprawnych

Abstract:

The problem of bedsore formation and treatment of long-term immobilized people has a high social significance. Bedsores pose a serious medical and economical problem. The group exposed to the risk of bedsore formation includes, among others, persons working in a sitting position and moving in a wheelchair. Improvement of work conditions at worksites of disabled people or immobilized ones may affect the increase of work activity of this group of people. Lack of bioactive properties and physiological comfort of seats result in infections and dermatological diseases. In the current used seats the fire hazard and static electricity properties are also omitted. Therefore, it is important to develop new functional textiles design for seats and their comprehensive research. Such designed seats may provide appropriate conditions of physiological comfort between the body and the substrate material and limit the risk of bedsore formation. Methods usually applied for clothing products test are improper for assessment the suitability of textile structures for the top layer of anti-bedsore seats in terms of physiological comfort. They must be tailored to the specificity of seats, taking into account the heat and moisture transport under conditions of simulated deformation of the textile system and also the pressure distribution during usage. The research methodology should take into account the analysis of pressure forces, thermal insulation, air and moisture transport in appropriately distributed pressure and the aspect of the safety of use. According to the developed methodology a new model of 3D structures for the top layerof an anti-bedsore seat were tested. These structures are characterized by spatial construction and elasticity of thickness. Due to such construction, regardless of the pressure force during using, there are spaces enabling transfer of heat and moisture excess from the body – seat system. The developed solutions in combination with bioactive function, flame resistancy and antielectrostatic features represent the new quality in materials for seats. The research methodology enables comprehensive evaluation of textile – upholstery systems in the aspect of anti-bedsore prevention and may be used in the design and evaluation of textile structure for new generation seats for long-term immobilized people  

Problematyka powstawania i leczenia odleżyn u osób długotrwale unieruchomionych ma duże znaczenie społeczne. Odleżyny stanowią poważny problem medyczny i ekonomiczny. Do grupy narażonej na powstawanie odleżyn należą między innymi osoby wykonujące pracę w pozycji siedzącej oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich. Poprawa warunków pracy osób niepełnosprawnych, unieruchomionych na stanowiskach pracy, może wpływać na wzrost aktywności zawodowej tej grupy osób. Brak właściwości bioaktywnych i komfortu fizjologicznego siedziska prowadzi do infekcji i schorzeń dermatologicznych. Obecnie użytkowane siedziska nie uwzględniają zagrożeń pożarowych i ze strony elektryczności statycznej. Dlatego istotne jest opracowanie nowych funkcjonalnych materiałów włókienniczych przeznaczonych na siedziska oraz ich kompleksowe badania.Prawidłowo projektowane siedziska mogą zapewnić odpowiednie warunki komfortu fizjologicznego między ciałem człowieka a podłożem, co ograniczy ryzyko powstawania odleżyn.. Do oceny przydatności struktur włókienniczych na wierzchnią warstwę siedziska przeciwodleżynowego pod względem komfortu fizjologicznego nie powinno się stosować metod dla wyrobów odzieżowych. Muszą być one dostosowane do specyfiki siedzisk, uwzględniając transport ciepła i wilgoci w warunkach symulowanego odkształcenia układu oraz rozkładu nacisku w czasie użytkowania. Metodyka badawcza powinna uwzględniać analizę siły nacisku, izolacyjności cieplnej, dostępu powietrza, transportu pary wodnej w warunkach odpowiednio rozłożonego nacisku oraz aspekt bezpieczeństwa użytkowania. Zgodnie z opracowaną metodyką badano nowe modelowe struktury dystansowe przeznaczone na wierzchnią warstwę siedziska przeciwodleżynowego. Struktury te charakteryzują się budową przestrzenną oraz sprężystością grubości. W połączeniu z funkcją bioaktywności, trudnozapalności i antyelektrostatyczności opracowane rozwiązania stanowią nową jakość w materiałach przeznaczonych na siedziska. Metodyka badawcza umożliwia kompleksową ocenę układów włókienniczo-tapicerskich w aspekcie profilaktyki przeciwodleżynowej i może być wykorzystywana do projektowania oraz oceny struktur włókienniczych dla nowej generacji siedzisk dla osób długotrwale unieruchomionych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99753   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.128

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

495

Number of object content views in PDF format

548

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108010

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information