Object

Title: Biblijna koncepcja etiologii choroby i integralnego uzdrowienia w ujęciu teologii prawosławnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biblijna koncepcja etiologii choroby i integralnego uzdrowienia w ujęciu teologii prawosławnej

Alternative title:

Biblical concept of illness etiology and integral healing in orthodox theology

Creator:

Froniewski, Jacek

ORCID:

0000-0003-0133-3125

Subject and Keywords:

Orthodox theology   illnesses   health   anointment of the sick   chaplaincy of the sick   intercultural qualifications  
teologia prawosławna   choroby   zdrowie   namaszczenie chorych   duszpasterstwo chorych   kompetencje międzykulturowe

Abstract:

Modern scientific medicine, based on the biomedical paradigm, has dominated the today’s approach to the illness and the treatment process. Consequently, thinking about illness in theological categories, and even more in ontological ones, so deeply rooted in the tradition of Eastern Christianity, has become alien for the modern man. Facing the growing migration wave from our Eastern border, it seems essential to understand the mentality of patients coming from those religious and cultural circles and their needs with respect to spiritual care. Thus, the objective of the paper is in the first place presenting the theological basis for the understanding of illness and healing in the Orthodox terms. Views on illness and healing of the most outstanding modern theologians representing this Christianity mainstream will be discussed, above all of J.-C. Larchet and J. Zizioulas. They will show how these scholars interpret the output of the Orthodox tradition in this domain. Two theological models proposed by them will be considered in a special way: Christ-physician and Church-hospital. In the last part this theological interpretation will be translated into specific applications to the practice of Orthodox patients chaplaincy, using the example of the sacrament of the sick anointment – which in the Orthodoxy has a distinctive form as compared to the Roman-Catholic tradition. This presentation reveals to us the richness and distinctness of the Eastern Christianity line of thought, largely forgotten in the West - the line of thought which has been evolving on its own paths, established on other philosophical and theological foundations than the line of though we know: that of the Latin Christianity, which has shaped the way of thinking in our cultural circles. With respect to the biblical concept of illness etiology, Eastern theology is here more cosmological and less individualistic that the Western theology. On the other hand, as far as healing is concerned, the Orthodoxy puts a very strong emphasis on the holistic approach to the therapy process. All this knowledge, translated into practical aspects regarding the spiritual care of the Orthodox patient, should become also an element of the process of intercultural qualifications shaping of medical personnel  

Nowoczesna medycyna naukowa oparta na paradygmacie biomedycznym zdominowała dzisiejsze podejście do choroby i procesu leczenia. Dla współczesnego człowieka obce stało się tym samym myślenie o chorobie w kategoriach teologicznych, a jeszcze bardziej ontologicznych, tak głęboko zakorzenione w tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Wobec narastającej w Polsce fali migracyjnej zza naszej wschodniej granicy istotne wydaje się zrozumienie mentalności pacjentów z tego kręgu religijno-kulturowego oraz ich potrzeb w zakresie opieki duchowej, stąd celem artykułu jest przede wszystkim ukazanie teologicznych fundamentów rozumienia choroby i uzdrowienia w ujęciu prawosławnym. Zaprezentowane zostaną poglądy dotyczące tematu choroby i uzdrowienia najwybitniejszych współczesnych teologów tego nurtu chrześcijaństwa, a więc przede wszystkim J.-C. Larcheta i J. Zizioulasa, które ukażą ich interpretację dorobku tradycji prawosławnej w tym zakresie. Szczególnie rozpatrzone będą tu dwa zaprezentowane przez nich modele teologiczne: Chrystus-lekarz i Kościół-szpital. W ostatniej części ta teologiczna wykładnia zostanie przełożona na konkretne zastosowania w praktyce duszpasterstwa pacjentów prawosławnych na przykładzie sakramentu namaszczenia chorych, który w prawosławiu ma specyficzną formę wobec tradycji rzymskokatolickiej. Prezentacja ta odkrywa przed nami zapomniane w dużej mierze na Zachodzie bogactwo i odmienność myśli wschodniego chrześcijaństwa rozwijającego się swoimi torami na innych podstawach filozoficznych i teologicznych niż znana nam myśl chrześcijaństwa łacińskiego, które ukształtowało sposób myślenia w naszym kręgu kulturowym. W odniesieniu do biblijnej koncepcji etiologii choroby teologia wschodnia jest tu bardziej kosmologiczna, a mniej indywidualistyczna niż teologia zachodnia. Natomiast w kwestii uzdrowienia prawosławie bardzo mocno akcentuje holistyczne podejście do procesu terapii. Cała ta wiedza w przełożeniu na aspekty praktyczne, dotyczące duchowej opieki nad pacjentem prawosławnym, powinna stać się także elementem kształcenia kompetencji międzykulturowych personelu medycznego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99744   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.119

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

539

Number of object content views in PDF format

589

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107927

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information